FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES OF SOCIAL DEVELOPMENT

N. Shchur
2020 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
Інвестиції: практика та досвід № 17-18/2020 96 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УДК 351 Н. О. Щур, к. держ. упр., доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України ORCID ID: 0000 0002 7648 7893 Сучасні проблеми суспільного розвитку набувають все більш глобального характеру. Перед кожною країною поставлено завдання в забезпеченні гідного рівня соціально економічного розвитку, національної безпеки, захисту прав та свобод
more » ... рав та свобод громадян. Проте в сьогоднішньому глобалізованому світі жодна країна самостійно, без взаємодії з міжнародними інституціями не може розвиватись та реалізовувати власну публічну політику. Еволюція сучасного етапу роз витку громадянського суспільства залежить не тільки від внутрішніх факторів (культурно істо ричних, соціально економічних, географічного положення та ін.), але і від зовнішніх факторів, пов'язаних з впливом процесів глобалізації. Реалії сьогодення під впливом глобалізації, демократизації та появи нових викликів і загроз на міжнародному рівні значно розширили проблему розуміння формування сучасного грома дянського суспільства. Для національної стратегії держави у цей період важливо делегувати повноваження органам місцевого самоврядування та організаціям громадянського суспільства. У свою чергу функціонування сучасного громадянського суспільства поширюється не лише на національний, але і на наднаціональний рівень, що виражається в діяльності різних міжнарод них організацій. Current problems of social development become increasingly global in their nature. Each country is tasked with ensuring a decent level of social and economic development, national security, and protection of rights and freedoms of citizens. However, in todays' globalized world no country can develop and implement its own public policy independently, without recourse to international institutions. Evolution of contemporary stage of development of civil society depends not only on internal factors (cultural and historical, social and economic, geographic location, etc.), but also on external factors, associated with impact of globalization processes. This results in increase of a number of actors of the international system who cooperate on a global level, intergovernmental and international non governmental organizations, international financial institutions and transnational corporations, military and political organizations and alliances; global media, etc. Globalization, democratization, the emergence of new challenges and threats at the international level have greatly expanded the problem of understanding the formation of modern civil society. For the national strategy of the state in this period of time it is important to delegate powers to local governments and civil society organizations. In turn, the functioning of civil society extends to the supranational level, which is expressed in the activities of various international organizations. In this case, global civil society opposes bureaucracy at the international level.
doi:10.32702/2306-6814.2020.17-18.96 fatcat:jvomjtwlmve3zgpcker67borjy