Pokłosie setnej rocznicy powstania styczniowego. Wybrane zagadnienia

Anita Młynarczyk-Tomczyk
2018 Echa Przeszłości  
Rocznice wielkich wydarzeñ daj¹ zawsze okazjê do nowego spojrzenia na przesz³oae, do szukania w oparciu o inne metody badawcze i nieznane dotychczas materia-³y jakiej odmiennej od dotychczasowej syntezy. Powstanie Styczniowe stanowi pod tym wzglêdem temat ci¹gle nowy, niewyczerpany i aktualny, czego dowiod³a setna jego rocznica 1 .
doi:10.31648/ep.2515 fatcat:2t2kqr27fngwvaouoefv3lehvy