Creep properties and Damage Mechanisms of 2D-SiCf/SiC Composites Prepared by CVI

WANG Xi, WANG Ke-Jie, BAI Hui, SONG Zhuo-Lin, WANG Bo, ZHANG Cheng-Yu
2019 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541/jim20190450 fatcat:6konch5mzrhyvm6lerutelbati