Economische Kroniek

1917 De Economist  
ECONOMISCHE KRONIEK. tn zake de distributiewet is het pier voorloopig beslist. De Tweede Kamer heeft zond~r hoofdelijke stemming het wetsontwerp tot beschikbaarstelling van 88 millioen, aangenomen. Dit is zeker voor een deel te danken aan de uitvoerige en zeer ged~ocumenteerde verd'ediging van den minister, al zullen niet alle kamerleden daardoor zija overtui, gd. De meesten aanvaard, den dit ontwerp, omdat zij overgang naar een and,er systeem 6f niet wenschelijk 6[ niet uitvoerbaar ach, tten,
more » ... oerbaar ach, tten, niet omdat zij met de werking der wet op zich zelf waren ingenomen. tlet oordeel hierover word+t blijkbaar in sterke mate beheerscht door d,e meening over een gansch andere vraag; namelijk of aangenomen mag worden, dat er genoeg voorraad in ons land is en het in hoofdzaak op de juiste verd,eeling aankomt, dan wel of wij gevaar loopen gebrek aan her noodigste te krijgen. In het eerste geval is h,et va~. minder belang, of de regeling zelve verhoogd gebruik medebrengt, in her tweede geval wordt dit van reel grooter beteekenis. De heer van den Tempel ging bij zljne beschouwingen van het eerste standpunt uit. War de minister aanvoerde zal velen eerd,er tot het tweede standpunt hebben bekeerd. Of de minister wel ten volle vooruit heeft gezien kunnen wij als niet veel meer ter zake doende ter zijde laten, al wit h, et ons voorkomen, dat het verwiit , de minister loopt ach, ter de feiten aan, niet geheel ongegrond is, waar blijkens zijn antwoorct niet met belemmeringen uit mogelij+ke versch'erping van. den duikbootoorlog voortvloeiencle is gerekend, alvorens d,eze is afgekonddgd.. Vaststaat nu wel, dat wij te rekenen hebben met een d,rei-genc~e mislukking vari onzen oogst door bet ontbreken van voldoende bemesting en met groot gevaar voor onzen veestapel wegens het uitblijven van het gekochte en ..verscheepte veevoedJer. Ook onze broodwoeding word, t bedreigd. Dit alles, het mag wel eens openlijk uitgesprok.er~ worden tengevolge van de volslagen, on,geoorloofde pressie en hanclelingen van d, en voorvech, ter der kleine naties,
doi:10.1007/bf02205161 fatcat:tlw2nep5xrepbhj4p5vu7emaxa