PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU MACIEJ HUCULAK

Nr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
unpublished
Przekształcenia własnościowe w przemyśle piwowarskim Polski po 1990 roku Funkcjonowanie przemysłu w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarcze-go niesie ze sobą szereg interesujących dla geografa problemów. Jedną z branż, w której dynamika zmian jest szczególnie duża i obserwowalna nawet dla postronnego obserwatora jest piwowarstwo. Przemiany te zachodzą na wielu płaszczyznach. W wymiarze przestrzen-nym w skali makro bez trudu można zauważyć wpisywanie się tej branży w nasilające się
more » ... ocesy globalizacji przejawiające się m.in. spektakularnymi przejęciami niektórych zakła-dów przez zagranicznych inwestorów i tworzeniem się w ich efekcie wielkich grup produ-cenckich, zmianami jakości produktu, czy modelu jego dystrybucji. Innym interesującym wymiarem jest płaszczyzna społeczna. Tutaj z kolei zauważalna jest korzystna dla piwowarstwa zmiana modelu konsumpcji napojów alkoholowych. Prze-kłada ona się z kolei na transformację przestrzeni nie tylko w skali makro w wyniku rozwo-ju przemysłu, ale też mikro. Powstała w latach 90. XX wieku instytucja "pubu" w przecią-gu kilku lat stała się przecież elementem przestrzeni miejskiej w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przekształceń własnościowych w przemyśle piwowarskim Polski, ich uwarunkowań, przebiegu i skutków. Z racji obszerności samego tematu poniższe opracowanie jest jedynie zarysem problemów z nim związanych. UWARUNKOWANIA PRZEMIAN WŁASNOŚCIOWYCH Piwowarstwo polskie jest niewątpliwie jedną z dziedzin wytwórczości przemysłowej, które stosunkowo dobrze adaptuje się do zmieniających się warunków społeczno-gospo-darczych. Przyczyny tego są różnorakie, jednak wśród najważniejszych wymienić należy imponujący postęp techniczny, który mógł odbyć się na taką skalę tylko dzięki dużym in-westycjom kapitału zagranicznego. Do najważniejszych przyczyn, jakie skłoniły kapitał zagraniczny do tak intensywnego zaangażowania się w Polski przemysł piwowarski nie-wątpliwie należały: • niskie spożycie piwa w Polsce, które zaczynało od połowy lat 80. wykazywać ten-dencję wzrostową (ryc. 1),
fatcat:34e3hs2ganh47az3k6lz73mttq