AUTOMATYKA • 2007 • Tom 11 • Zeszyt 1–2

Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakowie, Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski
unpublished
Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 1. Wprowadzenie W latach 70. i 80. XX w. rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na coraz wiêksze i bardziej z³o¿one systemy informatyczne zaowocowa³o opracowaniem formalnych, tzw. tradycyj-nych, modeli wytwarzania oprogramowania opartych na normach ISO (np. 9000) i modelu CMM [1]. Pozwoli³o to na uporz¹dkowanie skomplikowanego procesu wytwarzania opro-gramowania, kosztem jego biurokratyzacji, pogorszenia odpornoœci na zmiany zewnêtrz-nych wymagañ
more » ... oraz szybkoœci, z jak¹ dostarczany jest klientowi dzia³aj¹cy produkt [8]. Problemy te, znane jako syndrom LOOP [2], by³y motywacj¹ zmian podstawowego modelu wytwarzania oprogramowania z koñcem lat 90. Motorem zmian w tym zakresie sta³y siê przeobra¿enia zachodz¹ce w przemyœle, zwi¹zane z recepcj¹ japoñskiej szko³y zarz¹dzania [3] oraz recesja w gospodarce, zmuszaj¹ce podmioty do obni¿ania kosztów produkcji [4]. Nurt ten w zakresie in¿ynierii oprogramowania zaowocowa³ m.in. powstaniem metodologii zwinnych (agile) takich, jak: Programowanie ekstremalne (XP) [7, 10, 11], Scrum[13] czy rodzina metodologii Crystal [12]. Jedn¹ z najistotniejszych cech tych¿e metodologii jest intensywna komunikacja w obrêbie zespo³u programistycznego, co równoznaczne jest z wymaganiem wspó³lokalizacji uczestników projektu. Nale¿y zaznaczyae tu, ¿e wymaganie to odnosi siê równie¿ do klienta, którego uznano za jednego z cz³onków zwinnego zespo³u programistycznego. Metodologie zwinne, rozwi¹zuj¹c kilka podstawowych problemów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem projektem, przynios³y w zamian ca³kiem nowe wyzwania doty-cz¹ce wytwarzania kodu [4, 14]. Przyk³adem mo¿e byae wysoka zmiennoœae interfejsów [14] podyktowana ci¹g³¹ mody-fikacj¹ i ulepszaniem kodu np. implementowanych bibliotek [15]. Wymusza ona intensyw-n¹ komunikacjê pomiêdzy kooperuj¹cymi instytucjami, dziêki której mo¿liwa jest integra-cja nowych funkcjonalnoœci wykorzystywanych bibliotek. Komunikacja ta realizowana jest zazwyczaj poprzez delegowanie pracowników [14], co fizycznie redukuje mo¿liwoœae wspó³pracy do granic np. miasta. Znaczne rozproszenie zespo³u projektowego staje siê wte-dy powodem wzrostu kosztów oraz opóŸnieñ ca³ego przedsiêwziêcia.
fatcat:jceapek46rcutdoladutq5c644