The Influence of Repeated Heating and Cooling Process on the Transformation Characteristics in Ni-Ti Alloy

Krzysztof Kuś
2010 Technical Sciences  
K e y w o r d s: Ni-Ti alloy, heating and cooling cycles, DSC, transformation behaviour. A b s t r a c t The transformation characteristics of a near-equiatomic polycrystalline Ni-Ti alloy in an annealed state (600 o C/30 min/air-cooling) were determined by DSC measurements in order to investigate the effect of repeated heating and cooling process through the martensitic transformation region. It was observed that transformation profiles exhibited qualitative differences depending on the number
more » ... nding on the number of executed heating and cooling cycles. Due to the increasing number of thermal cycles, the forward transformation changed from a one-stage (B2→B19') to a two-stage (B2→R→B19') reaction while the reverse martensitic transformation showed the one-stage character (B19'→B2), independently of the number of achieved cycles. The other thermal properties were also found to change with thermal transformation cycles. Based on the calorimetric results and literature studied, it is thought that observed changes in transformation characteristics can be attributed to the modifications of the alloy microstructure. In this case the introduced defects which are accumulated during the thermal cycles play an important role. WPŁYW PROCESU WIELOKROTNEGO NAGRZEWANIA I CHŁODZENIA NA CHARAKTERYSTYKI PRZEMIAN W STOPIE Ni-Ti Krzysztof Kuś Katedra Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie S ł o w a k l u c z o w e: stop Ni-Ti, wielokrotne nagrzewanie i chłodzenie, metoda DSC, zachowanie się stopu w zakresie przemiany. A b s t r a k t Metodą pomiarów DSC wyznaczano charakterystyki cieplne przemian fazowych w stopie polikrystlicznym Ni-Ti o składzie bliskim równoatomowemu, w stanie po wyżarzaniu (600 o C/ 30 min/chłodzenie w powietrzu) w celu zbadania wpływu procesu wielokrotnego nagrzewania i chłodzenia w obszarze występowania przemiany martenzytycznej. Stwierdzono, że rejestrowane profile DSC przemian przejawiały jakościowe zmiany w zależności od liczby wykonanych cykli cieplnych. Wraz ze wzrostem liczby cykli przemiana z ang. "wprost" zmieniła się od jednostopniowej (B2→B19') do dwustopniowej (B2→R→B19'), podczas gdy przemiana odwrotna wykazywała sekwencję jednostopniową (B19'→B2), niezależnie od zrealizowanej liczby cykli. Poza tym ustalono, że inne właściwości cieplne również się zmieniają. Na podstawie uzyskanych wyników kalorymetrycznych oraz przeglądu literatury można sądzić, że obserwowane zmiany w charakterystykach cieplnych mogą być spowodowane modyfikacją mikrostruktury stopu. W tym przypadku defekty oraz ich nagromadzenie się wskutek wielokrotnego nagrzewania i chłodzenia odgrywają główną rolę.
doi:10.2478/v10022-010-0018-3 fatcat:nofgjgdtrrc55eld7n4a7lw76i