Recent developments in graphene-based/nanometal composite filter membranes

Meng-meng Cheng, Lin-jun Huang, Yan-xin Wang, Jian-guo Tang, Yao Wang, Yun-chao Zhao, Gui-fei Liu, Yang Zhang, Matt J. Kipper, Laurence A. Belfiore, Wickramasinghe S. Ranil
2017 RSC Advances  
Significant achievements have been made on the development of next generation filtration and separation membranes using graphene materials, graphene-based membranes are promising in many areas such as membrane separation, water desalination.
doi:10.1039/c7ra08098k fatcat:kshsd2o37zaopk3zozki4fqfzm