The role of parental support in their children's academic success [dataset]

Susan Ferdowsali
2006 PsycEXTRA Dataset   unpublished
Öz Bu çalışmanın amacı, ergenlerde, ebeveyn akademik başarı baskısı ve desteği ile sınav kaygısı arasındaki ilişkide akademik dayanıklılığın doğrudan ve dolaylı rolünü incelemektir. Çalışma, 9 ile 12. sınıf lise öğrencilerini içermektedir. Öğrencilerin 223'ü kız, 167'si erkek olmak üzere toplam 390 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, öğrencilere ebeveyn akademik başarı baskısıdesteği, sınav kaygısı ve akademik dayanıklılık ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak aracılık
more » ... arak aracılık analizi yapısal eşitlik modeline dayalı olarak yapılmıştır. Analiz sonucunda, önerilen modele ait uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğu bulunmuştur. Akademik dayanıklılığın ebeveyn akademik başarı desteği ve sınav kaygısı arasında tam aracılığı olduğu (β = -13, P<.05 -β = -.03, P>.05) saptanmıştır. Akademik dayanıklılığın, ebeveyn akademik başarı baskısı ile sınav kaygısı arasında kısmi aracılık rolü olduğu (β = .21, P <.01 -β = .17, P <.01) bulunmuştur. Ayrıca ebeveyn başarı baskısı ile sınav kaygısı arasında olumlu, akademik dayanıklılık ile olumsuz yönde ilişkili olurken, ebeveyn başarı desteği ile sınav kaygısı arasında olumsuz ve akademik dayanıklılık ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar, sınav kaygısı, ebeveyn akademik başarı baskısı, ebeveyn akademik başarı desteği ve akademik dayanıklılık bağlamında tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: ebeveyn başarı baskısıdesteği, sınav kaygısı, akademik dayanıklılık Atıf: Kapıkıran, Ş. (2020). Ergenlerde ebeveyn akademik başarı baskısı ve desteği ile sınav kaygısı arasındaki ilişkide akademik dayanıklılığın aracılık rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 409-430. Abstract The aim of this study was to investigate the direct and indirect role of academic resilience in the relationship between parental academic achievement pressure and support and test anxiety in adolescents. The study included 9th and 12th grade high school students. Parental academic achievement pressuresupport, exam anxiety and academic resilience scales were applied in the study. For the purpose of the study, the mediation analysis was based on the structural equation model. As a result of the analysis, it was found that the compliance values of the proposed model were enough. It was found that academic resilience was the complete mediation between parental academic success support and test anxiety (β = -13, P <.05 -β = -.03, P >.05). Academic resilience was found to be a partial mediator between parental academic achievement pressure and test anxiety (β = .21, P<.01 -β = .17, P<.01). In addition, there was a positive correlation between parent achievement pressure and test anxiety, and a negative correlation with academic resilience. These results were discussed in the context of test anxiety, parental academic success pressure, parental academic achievement support and academic resilience. Keywords: parent academic achievement pressure-support, test anxiety, academic resilience Cited: Kapıkıran, Ş. (2020). The mediator role of academic resilience in the relationship between parental academic succes pressure and support and test anxiety in adolescents. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48,
doi:10.1037/e579142006-001 fatcat:ycvszxqp3zeqrl4ockvoenppju