ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK KREATYWNOŚCI W ZESPOŁOWYM ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU INŻYNIERII PRODUKCJI [chapter]
USING SELECTED TECHNIQUES OF CREATIVITY IN TEAM SOLVING OF PRODUCTION ENGINEERING PROBLEMS

Maria BARON-PUDA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katarzyna WOJTYŁA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
2021 Technologie, procesy i systemy produkcyjne  
Streszczenie: Zmiany zachodzące wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu powodują, że przedsiębiorstwa muszą stosować różnorodne techniki ukierunkowane na poszukiwanie nowych sposobów działania oraz rozwiązanie problemów. Związane jest to nie tylko ze znajomością koncepcji szczupłego zarządzania, ale również kreatywnością i współpracą załogi. To właśnie poprzez zespołowe podejście i twórcze techniki udaje się znaleźć najwięcej wartościowych rozwiązań. Celem artykułu jest przedstawienie
more » ... h metod i narzędzi kreatywnego i zespołowego rozwiązywania problemów na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Słowa kluczowe: kreatywność, techniki twórczego myślenia, praca grupowa, zespołowe rozwiązywanie problemów USING SELECTED TECHNIQUES OF CREATIVITY IN TEAM SOLVING OF PRODUCTION ENGINEERING PROBLEMS Summary: Due to the changes taking place in the organization, as well as in its environment, companies have to use various tools aimed at searching for new ways of operating and solving problems. This is related not only to the knowledge of lean management concept, but also to employee creativity and cooperation. Valuable solutions are developed through a team approach and creative techniques. The aim of this paper is to present selected methods, techniques and tools for creative and team problem solving on the example of a manufacturing company
doi:10.53052/9788366249844.01 fatcat:m5p4e4qfzfbszdwta4e272xcyy