Platinum(ii) clovers targeting G-quadruplexes and their anticancer activities

Xiao-Hui Zheng, Qian Cao, Yi-Liang Ding, Yi-Fang Zhong, Ge Mu, Peter Z. Qin, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao
2015 Dalton Transactions  
The excellent anticancer activity of platinum(ii) clovers is the result of a dual effect, inhibition of the telomerase activity and repression of oncogene expression.
doi:10.1039/c4dt02760d pmid:25373495 fatcat:cpe6ozdw7ba4ldcaw2key7w7pm