YÖNETİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

HILL Hermann
1997 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
yılının başından beri dünya pek çok açıdan hiç de iyi görünmemekte (1). 'Dünyayı sarsan olaylai yoksulluk, açlık, nüfus patlaması ve savaşlar biçiminde , genişliyor. Göç hareketlerinin artmasıyla sığınmacıların ve yabancıların bulundukları i toplumla bütünleşme sorunları ortaya çıkıyor. Doğal kaynakların tahrip edilmesi yaşam :alanını ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Devletler gibi uluslararası ve ulusüstü örgütler de, örgütsel güçsüzlük ve hareket yeteneğinden yoksunlar. Konjonktürel i
more » ... elişmeler, akçal yetersizlikler, vergi artışları ve büyüyen işsizlik Batı'da [Almanya] ;olduğu gibi Doğu'da da güçlükler yaratıyor. Bilgi kopukluğu, yüksek hareketlilik ve büyüyen karmaşıklık ve değişim, bireysel ve toplumçal stres hastalığına neden oluyor. ZamanımızlD Olayları ve Yaşananlarla İlgili Tanılar Her insan, yaşam zorluklan ve yaşam stresi yerine mümkün olduğunca çok yaşam ;sevinci ve yaşam kaIitesine ulaşmak ister. Yaşadığımız Batı dünyasında değişime uğramıŞ 'bu istemlerin ve artan gelişme temposunun arkasında, aslında, ilişkiler ve çatışmalar ağı 'içinde kannaşıklık, dengesizlik, şeffaflıklan uzaklık, kaçınılmaz zorlamalar ve değişim J baskısı aitında hareket alanı kazanarak bireysel egemenliğin yeniden kazanımı savaşımı ,ve böylece toplum yaşamında özgürlüğü yeniden tanımlamak çabası vardır. Bireysel ve Toplumsal Dikkat Açısından Devlet ve Yönetim Özel ve toplumsal çıkarların paylaşım savaşımında devletin görevi, bireylerin ıçıkarlarını optimal hale getirme çabasını toplum yaranna yönlendirmek ve çıkarları idenkleştirmek olmaIıdır (2). Bu işlev, gelecekte büyük bir anlam kazanacaktır. Devletin ,"akıllıca özgürlük sağlayıcı bir örnek" (3) scrgileyip sergileyemeycceği, hangi hizmetleri devletin kendisinin yapacağı ve hangi koşullarda varlığı için gerekli enaz gereksinimleri
doi:10.1501/sbfder_0000002005 fatcat:4sl6ozpvnra2xddpya2iobmbdy