Super-robust nonadiabatic geometric quantum control

Bao-Jie Liu, Yuan-Sheng Wang, Man-Hong Yung
2021 Physical Review Research  
doi:10.1103/physrevresearch.3.l032066 fatcat:nfh6lnn75fcfdhhhws7iuslqga