تحلیل موانع و راهکارهای توسعه‏ کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب ‏پس فومن

مجید یاسوری, محمدباسط قرشی, ژیلا وطنخواه
2015 Pizhūhish/hā-yi Rūstāyī  
توسعة کارآفرینی به‌عنوان راهبردی کارآمد برای حل معضل بیکاری، توسعة اقتصادی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی به‌ویژه در جوامع روستایی ضرورت دارد. ازآنجاکه بخش عظیمی از جامعة روستایی را زنان تشکیل می‏دهند، کارآفرینی آنان اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت‎ها، موانع و ارائة راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان در دهستان گوراب‏پس شهرستان فومن انجام شد. جامعة آماری تحقیق، 4475 نفر از زنان 15 سال و بالاتر ساکن در این دهستان هستند که 357 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری داده ها با استفاده
more » ... اده ها با استفاده از پرسشنامه انجام شد و روایی و پایایی آن به‌ترتیب با نظر جمعی از متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از مدل تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند سه عامل انگیزش و پشتکار، قابلیت‌های طبیعی و قابلیت‌های فردی که از عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی به‌شمار می‌آیند، در زنان این دهستان وجود دارد. در بررسی موانع کارآفرینی می‌توان به کمبود امکانات، عوامل فرهنگی، مالی، دولتی و عوامل خانوادگی و فردی اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که با وجود موانع، زمینه‌های فردی و محیطی لازم برای ایجاد و توسعة کسب‌وکار زنان روستایی در این محدوده وجود دارد.
doi:10.22059/jrur.2015.54910 doaj:8fa40fc45ef349ceb7af950b6b8615db fatcat:aderzhkryvg7bkqdnur7quueum