Analýza prevalencie kyberšikany v Slovenskej republike

P Usa (aftab, S Hinduja, J Patchin
2006 unpublished
Grant: VEGA č. 1/0244/15 Název grantu: Detekcia a riešenie kyberšikany Oborové zaměření: AM © GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Abstrakt Štúdia analyzuje kyberšikanu na základe latentných tried (LCA) a demografických premenných (pohlavie, vek, typu školy, región) a následnú klasifikáciu žiakov do jednotlivých tried. Výskumný súbor sa skladal z 1619 žiakov vo veku 11 -18 rokov (priemerný vek bol 14,51). Výsledky ukazujú, že v prípade kyberšikany sa ako najlepší model javí model 3 latentných
more » ... l 3 latentných tried. Relatívna entropia tohto modelu je 0.915. Preukázalo sa, že 42,7 % žiakov sa stalo obeťami nepravdivých informácií, urážok alebo nevhodného správania na internete. Najmenší skupina (4,4%) predstavuje žiakov, ktorí sú častými páchateľmi kyberagresie a tiež častými obeťami. Klíčová slova adolescenti, analýza latentných tried, kyberšikana, výskum
fatcat:ju2gxo7cybcc5n763m5njtffku