Θεωρητικές επεκτάσεις και πειραματικές βελτιώσεις της τεχνικής Z-scan για μέτρηση του μη γραμμικού δείκτη διάθλασης [thesis]

Γεώργιος Τσιγαρίδας
157 6.4 Εξοµοιώσεις και συζήτηση ως προς την εφαρµογή της θεωρίας στην ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων 162 6.5 Συµπεράσµατα 171 Βιβλιογραφία 172 ΕΠΙΛΟΓΟΣ -∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 175 Κεφάλαιο Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία σύντοµη εισαγωγή στη µη γραµµική οπτική, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η παρούσα διατριβή. Συγκεκριµένα, δίνονται οι ορισµοί της µη γραµµικής επιδεκτικότητας σε συνδυασµό µε κάποια βασικά φαινόµενα όπως γένεση δεύτερης
more » ... ση δεύτερης αρµονικής (Second Harmonic Generation, SHG), γένεση κύµατος µε συχνότητα το άθροισµα των συχνοτήτων των αλληλεπιδρώντων κυµάτων (Sum Frequency Generation, SFG), γένεση κύµατος µε συχνότητα τη διαφορά των συχνοτήτων των αλληλεπιδρώντων κυµάτων (Difference Frequency Generation, DFG), οπτική ανόρθωση (Optical Rectification, OR) κλπ. Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές ιδιότητες της µη γραµµικής επιδεκτικότητας όπως εγγενής συµµετρία µετάθεσης, πλήρης συµµετρία µετάθεσης, συµµετρία Kleinman, οι οποίες διευκολύνουν σηµαντικά την περαιτέρω ανάλυση. Τέλος παρουσιάζονται κάποιοι τρόποι υπολογισµού της µη γραµµικής επιδεκτικότητας είτε µε βάση την κλασσική προσέγγιση (µη αρµονικός ταλαντωτής) είτε κβαντοµηχανικά µέσω της ενεργειακής δοµής και των στοιχείων µήτρας της ηλεκτρο-διπολικής ροπής του υλικού.
doi:10.12681/eadd/18081 fatcat:h53p6idm3vhlnld2x3de2u7ure