Sivilstand og mental helse

Bjørn Lau m.fl.
2009 Norsk Epidemiologi  
SAMMENDRAG Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom mental helse og sivilstand. Med bakgrunn i data fra 37418 personer som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), fant vi støtte for at både gifte og samboende kvinner og menn hadde faerre symptomer på angst og depresjon, samt faerre episoder med alvorlig depresjon i løpet av livet enn enslige og tidligere gifte. Den gunstigere situasjonen blant gifte og samboende når det gjelder nåvaerende symptomer på angst og
more » ... resjon kunne i stor grad knyttes til mellomliggende variabler som (a) en bedre økonomisk situasjon, (b) en opplevelse av å ha nok venner, (c) en bedre integrasjon i lokalsamfunnet, og (d) et bedre selvbilde. Den lavere forekomsten av episoder med alvorlig depresjon tidligere i livet kunne ikke knyttes til de nevnte mellomliggende variablene, men kan muligens skyldes forhold rundt (a) selve oppløsningen av tidligere ekteskap/samboerskap, eller (b) tidligere livspåkjenninger knyttet til tilvaerelsen som enslig. En hypotese om at det å finne seg en partner påvirker menns og kvinners mentale helse fant støtte i prospektive data fra den samme populasjonen. Spørreskjemadata fra 2176 kvinner og menn som var fulgt over en 10-års periode viste at personer som hadde forandret sivilstand fra enslig til gift/ samboende hadde hatt en nedgang i nivået på angst og depresjon. En tilsvarende oppfølging av 385 personer som i 10-års perioden hadde et oppløst ekteskap bak seg viste en tendens til at de som hadde giftet seg på ny eller funnet seg en samboer hadde et lavere nivå av symptomer på angst og depresjon. Men disse sistnevnte resultatene var ikke signifikante, muligens på grunn av det beskjedne antallet i denne gruppen som gjorde at vi ikke hadde tilstrekkelig statistisk styrke til å etablere slike forskjeller sikkert. Lau B, Moum T, Sørensen T, Tambs K. Marital status and mental health. Nor J Epidemiol 2002; 12 (3): 281-290.
doi:10.5324/nje.v12i3.379 fatcat:oyk3dcah5rg2vkb5524x43eb2y