Motywacje osób podejmujących się roli wolontariusza medycznego w hospicjum

Marta Agnieszka Szeliga, Jadwiga Mirecka
2017 Problemy Pielęgniarstwa  
otywacje osób podejmujących się roli wolontariusza medycznego w hospicjum The motivations of people taking on the role of medical volunteer in a hospice StreSzczenie Wstęp. Wolontariusze są ważnymi członkami zespołu sprawującego opiekę nad chorymi w hospicjum. Rola, której się podejmują, jest bardzo wymagająca i niesie ze sobą wiele obciążeń. Autorzy badania postanowili sprawdzić, dlaczego ludzie dobrowolnie i nieodpłatnie podejmują się pełnienia tak trudnej funkcji. Cel pracy. Poznanie
more » ... i osób deklarujących chęć zostania wolontariuszami medycznymi w hospicjum. Materiał i metody. Badaniami objęto 169 uczestników czterech kolejnych edycji "Kursu dla wolontariuszy opiekunów chorych", organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie. W badaniu zastosowano anonimową ankietę oraz rozmowy z kandydatami na wolontariuszy. Wyniki. Kandydatami na wolontariuszy kierowała głównie "potrzeba zrobienia czegoś dobrego dla innych" (96,3%). Ponad połowa z nich odczuwała także "potrzebę pozyskania nowych umiejętności" (57,4%) bądź czyniła to z pobudek religijnych (50,6%). Najrzadziej wskazywanymi motywami były: "potrzeba zagospodarowania wolnego czasu" oraz "potrzeba wykazania się w życiorysie dodatkową aktywnością" (po 9,3%). Wnioski. Motywacje osób pragnących dołączyć do grona wolontariuszy hospicyjnych są zazwyczaj altruistyczne, a najczęściej deklarowanym motywem jest "chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych". Trafniejszą metodą poznania rzeczywistych motywacji wolontariusza jest szczera rozmowa z nim niż pisemne badanie ankietowe. Problemy Pielęgniarstwa 2016; 24 (3-4): 219-224 Słowa kluczowe: hospicjum; motywacje; wolontariusz AbStrAct Introduction. Volunteers are important members of the team who takes care of patients in a hospice. The role of hospice's volunteers is demanding and hard. Authors of the study decided to check why people voluntarily and free of charge undertake to perform such a difficult function. Aim of the study. Recognition the motivation of people declaring their intention to become a medical volunteer in a hospice. Material and methods. The study was carried out in St. Lazarus Hospice in Krakow and included 169 candidates participating in four consecutive editions of "A course for volunteers -a guardian of the sick" organized by the hospice. The analysis of their motivation was carried out on the basis of an anonymous questionnaire and interviews. Results. The most frequently indicated by the candidates reason for applying for hospice volunteering was "desire of doing something good for others" (96.3%). More than half of the examined also felt "the need to acquire new skills" (57.4%) or did so for religious reasons (50.6%). Least likely indicated motives were, "the need for organizing of free time" and the "need to demonstrate extra activity in CV" (both the 9.3%). Conclusions. The motivations of people who want to join the group of hospice volunteers are generally altruistic, and frequently stated motive is "desire of doing something good for others". A more relevant way to learn the real motivation of the volunteer is sincere conversation with him than a written survey. Problemy Pielęgniarstwa 2016; 24 (3-4): 219-224
doi:10.5603/pp.2016.0036 fatcat:dj3gaobrazdb5iq5dbcgzomopi