The Effect of Perceived Quality of Meal Service Provided by Organization on Organizational Commitment and Job Satisfaction

Haluk Erdem, Meral Çalış Duman
2016 Business and Economics Research Journal  
Öz: Bu çalışmanın amacı, örgüt tarafından çalışanlara sağlanan yemek hizmetinin algılanan kalitesinin örgütsel bağlılık ve iş doyumu üzerinde olan etkilerini belirlemektir. Söz konusu ilişkileri analiz etmek amacıyla, öğle yemeği, çalıştıkları örgütleri tarafından ücretsiz olarak verilen ve Bitlis ilinde istihdam edilen kamu çalışanlarının (n=204) katılımıyla veriler toplanmıştır. Yapılan analizler (keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi) neticesinde yemeğin
more » ... icesinde yemeğin lezzetinin ve yönetimsel faktörlerinin çalışanların örgütlerine olan duygusal bağlılığını pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca yemeğin algılanan kalitesinin alt faktörleri olan lezzetin, hijyenin ve yönetimsel faktörlerin devam ve normatif bağlılıkla anlamlı bir ilişkisi olmadığı belirlenmiştir. İlave olarak yemeğin sunuluş şekli ile ilgili olan yönetimsel faktörlerin çalışanların iş doyumu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim) ile araştırma değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. Abstract: This study aims to determine the effects of perceived quality of meal service provided by organization on organizational commitment and job satisfaction. In order to analyse these relationships, data is gathered from public employees (n=204) whose lunch is organizationally provided in Bitlis Province. The results of the analysis (exploratory and confirmatory factor analyses, correlation and regression analysis) demonstrate that taste and management factors of perceived quality of organizationally provided meal service affect employees' emotional commitment positively and significantly. Besides, the dimensions of the perceived quality of meal service namely taste, hygiene and managerial are observed to have no relationship with continual and normative commitment. In addition, management factors related to the way meal is served affect employees' job satisfaction positively and significantly. It is also found that the demographic variables such as gender age and education have no significant effects on examined variables. The results are discussed through comparing with the studies in the literature.
doi:10.20409/berj.2016217500 fatcat:7rqckt55znd5vaq6vi4j3ijhzu