En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

Ingrid Nordt
2012 Journal of Social Intervention: Theory and Practice  
And who will take care of the caregiver? Supporting caregivers after the admission of a relative to a care facility The caregiver plays an important role in the care of relatives. Government policy is aimed to offer maximum support to caregivers in order to fulfill their role as caregivers as long as possible. But what happens if the care becomes too heavy and admission to a care facility is inevitable? This article discusses the support caregivers need after their relative is admitted to a
more » ... facility. A difficult period for caregivers in which they search for a new role in a new situation. INgrId NordT E N W I E Z o r g T E r V o o r d E EN WIE ZorgT Er Voor dE MANTELZorgEr? K e y w o r d s Caregiving, admisson to care facility, clientsystem, methodology development, support groups S A M E N VAT T I N G En wie zorgt er voor de mantelzorger? ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie. S l e u t e l w o o r d e n Mantelzorg, opname zorginstelling, cliëntsysteem, methodiekontwikkeling, lotgenotencontact Verdrietig en doelloos loopt Klaas naar huis. Hij is net bij zijn vrouw Rini op bezoek geweest. Sinds een paar dagen woont zij in een verpleeghuis. Het valt hem zwaar deze zorg uit handen te moeten geven en haar roep om met hem mee naar huis te gaan, dreunt nog na in zijn hoofd. Jarenlang was Klaas mantelzorger en verzorgde hij Rini zo goed als hij kon. Nu Rini niet meer thuis woont is hij mantelzorger af en ineens weer haar man. Maar hoe kan hij zich hervinden in de nieuwe situatie en zijn nieuwe rol? En wie ondersteunt hem daarbij? M A N T E L Z O R G I N N E D E R L A N D Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (Van Male, Duimel & De Boer, 2010) is gebleken dat in Nederland 3,5 miljoen mantelzorgers actief zijn, waarvan 450.000 de zorg als zeer belastend ervaren. De druk op de mantelzorgers is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Niet alleen is de verzorging van de zorgvrager intensiever geworden, ook de druk vanuit de overheid is toegenomen. In toenemende mate verwacht de overheid een grotere verantwoordelijkheid van de burgers als het gaat om zorg en ondersteuning voor elkaar. Een voorbeeld daarvan is het protocol gebruikelijke zorg dat in 2003 werd ingevoerd. Hierin worden huisgenoten (waaronder ook thuiswonende kinderen)
doi:10.18352/jsi.336 fatcat:wj5sdmnqeffcjmivfywg7chl74