CURRENT TRENDS IN THE WORLD STOCK MARKET AND ITS TRANSFORMATION TRENDS
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ТРЕНДИ

Maksym Kaftia
2020 Shìdna Êvropa: ekonomìka, bìznes ta upravlìnnâ  
М.А. аспірант кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Kaftia Maksym Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Світовий ринок цінних паперів є потужним драйвером нарощування міжнародної конкурентоспроможності агентів. Підтвердженням пріоритетності світового фондового ринку у залученні та акумулюванні зарубіжних капіталів є сучасна структура нагромаджених іноземних активів, у яких понад 36% припадає на
more » ... 36% припадає на боргові цінні папери. Проаналізовані тенденції розвитку світового фондового ринку та його трансформаційні тренди є відображенням насамперед усталеної тенденції щодо нарощування кількісних масштабів транскордонного руху інвестиційного та кредитного капіталів, диверсифікації інструментальної структури фондового ринку, динамічного розвитку фінансового інжинірингу, регіональної та функціональної інтеграції фондових ринків, впровадження алгоритмізованої та високочастотної торгівлі фондовими активами, системної автоматизація процесу їх ринкового обігу, активного використання інтернет-трейдингу тощо. Ключові слова: капіталізація, біржі, фондовий ринок, світовий фінансовий ринок, цінні папери. СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ Випуск 3 (26) 2020 15 15 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ of cross-border movement of investment and credit capital, diversification of the instrumental structure of the stock market, dynamic development of financial engineering, regional and functional integration of stock markets, assets, system automation of the process of their market circulation, active use of Internet trading, etc. This opens wide opportunities for issuers of stock assets to quickly address the issues of diversification of sources of financing of economic activities, including through international resources.
doi:10.32782/easterneurope.26-3 fatcat:2jggho7zefcebftrh2wn6puh6a