INTERNALLY GENERATED INTANGIBLE ASSETS IN A FINANCIAL STATEMENT ON THE EXAMPLE OF FOOTBALL CLUBS
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA PRZYKŁADZIE KLUBÓW PIŁKARSKICH

Tomasz Spychała
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
JEL Classification: M41 Streszczenie: Wartości niematerialne, ze względu na swoją specyfikę i indywidulany charakter, stanowią obecnie jedną z głównych determinant budowy przewagi konkurencyjnej, przez co warunkują rozwój i tworzą wartość jednostek gospodarczych. Jednak ze względu na trudności związane z ich wyodrębnieniem oraz wyceną powstają ograniczenia ujęcia ich w sprawozdaniach finansowych, które wynikają z obecnych regulacji. Szczególnie dyskusyjnym problemem jest prezentacja składników
more » ... ytworzonych wewnętrznie. Celem artykułu jest analiza uregulowań dotyczących ujmowania wewnętrznie generowanych zasobów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Interpretacji i porównaniu poddane zostaną regulacje polskie i międzynarodowe. Rozważania teoretyczne oparte są na przykładzie ze świata piłkarskiego, gdzie karty piłkarzy wychowanych w klubie spełniają warunki wartości niematerialnych wytworzonych wewnętrznie.
doi:10.15611/pn.2018.503.37 fatcat:dalu4phujbdnra4icekaot5x34