NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MACROAGGREGATED ALBUMIN GẮN ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 99mTc

Thị Thu Nguyễn, Thị Khánh Giang Nguyễn, Thị Ngọc Nguyễn, Hồ Hồng Quang Đặng
2022 VietNam Military Medical Unisversity  
Đặt vấn đề: Albumin huyết thanh người (HSA) được điều chế thành dạng hạt kết tụ albumin (Macroaggregated albumin - MAA) và được nghiên cứu gắn với đồng vị phóng xạ 99mTc. Mục tiêu: Trình bày kết quả điều chế 99mTc-MAA dùng trong chụp hình chẩn đoán ung thư phổi và tiền liều trong điều trị ung thư gan bằng 90Y-microsphere. Đối tượng và phương pháp: MAA được điều chế bằng phương pháp kết tụ nhanh từ dung dịch HSA 0,3% và dung dịch NaCl 5% ở nhiệt độ 80 - 90°C, pH 6. Hạt được ly tâm, lọc và chọn
more » ... ch thước. Các khảo sát gắn tối ưu được tiến hành như hàm lượng clorua thiếc, pH. 99mTc-MAA được kiểm tra độ tinh khiết hoá phóng xạ, độ ổn định. Kết quả: Mỗi kít MAA được điều chế chứa 30 mg MAA, kích thước hạt khoảng 20 - 50 µm, 0,5 mg chlorua thiếc (II), pH 5. Hiệu suất gắn 99mTc-MAA đạt > 95% và độ tinh khiết hóa phóng xạ > 98%. Kết luận: 99mTc-MAA là thuốc phóng xạ lý tưởng dùng trong chụp hình chẩn đoán phổi và các ung thư khác.
doi:10.56535/jmpm.v47i9.220 fatcat:kevhuijfsfe7vmuhol72ox7i2a