Tourist-geographic survey of Sokobanja

Jasmina Jovanovic, Aleksandar Radivojevic
2006 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.3:380.8(497.11 Сокобања) ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР РАДИВОЈЕВИЋ * ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПРИКАЗ СОКОБАЊЕ Садржај: Сокобања се одликује дугим и континуираним развојем туризма. Године 1837. евидентиран је први гост бање. Од тада па до наших дана Сокобања заузима значајно место у развоју бањског туризма Србије. Од 1975. године, према броју туриста и њихових ноћења, Сокобања се налази на другом месту. Рекордна посета туриста од 98.471 остварена је 1987. године, а
more » ... 987. године, а рекордни број ноћења туриста остварен је 1986. године од 840.484. У овом раду указује се на повољности туристичко-географског положаја, разноврсно богатство природних и антропогених туристичких вредности и материјалну базу од значаја за развој туризма у Сокобањи. Такође, истичу се основне карактеристике и тенденције досадашњег и могућности даљег развоја туристичког промета. Кључне речи: Сокобања, туризам, туристичке вредности, промет туриста, материјална база, тенденције развоја. Abstract: The spa resort Sokobanja has undergone a long and continual tourism development. In the year 1827. the first guest was registered. Since then, Sokobanja has occupied a significant place in the development of Serbian spa tourism. According to the number of visits and night-beds, Sokobanja has held the second place since 1975. The record number of visits (98.471) was achieved in 1987. and the record number of night-beds (840.484) in 1986. This paper points to the advantages of the tourism-geographic position of Sokobanja, significant and versatile treasure of its natural and anthropogenic resources, as well as the material basis for its tourism development. In addition, the basic features and tendencies of the so far development are highlighted and possibilities for further tourism development are considered.
doi:10.2298/gsgd0602287j fatcat:znmqwtogevcwljmt6gexu3x4pu