New Knowledge Journal of Science Списание за наука "Ново знание" ESSENCE AND HISTORICAL ASPECTS OF COOPERATIVES

Velichka Ivanova
unpublished
The cooperatives has changed over the years due to a number of economic reasons. Due to the specifics of the historical development in Bulgaria the development of the agricultural sector in the last century is briefly presented as a practice, subject of many discussions. As part of the cooperative work, cooperatives are discussed through the example of the EU countries and the legal foundations are drawn for the development of cooperatives in the country today. The main findings emphasize the
more » ... ngs emphasize the advantages of cooperatives and their potential for future development. СЪЩНОСТ И ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КООПЕРАТИВНОТО ДЕЛО Величка Иванова Висше училище по агробизнес и развитие на регионите-Пловдив Ключови думи: коопериране кооперация кооперативно дело Резюме Кооперативното дело е претърпявало промени през годините поради редица икономически причини. Поради спецификата на историческото развитие в България през миналия век е представено накратко развитието на земеделския сектор в миналия век, като практика, предмет на множество дискусии. Като част от кооперативното дело, кооперациите са разгледани по примера на държави от ЕС и са изведени нормативните основи за развитие на кооперациите в страната в днешно време. Основните изводи акцентират на предимствата на кооперациите и потенциала за бъдещо развитие. ВЪВЕДЕНИЕ Кооперирането на земеделските стопани по различни профили на земеделското производство и реализация на продукцията до 1944 г. се развивало по свободни принципи и структура, съответстващи на тези в останалите държави в Европа. Дотогава България е била на второ място в света по развитие на кооперативното движение след Дания със създадените главно след Първата световна война потребителски, кредитно-спестовни и земеделски кооперации. Земеделските производители членували и се обединявали в кооперации по браншове, притежавайки дялов капитал или членски внос за постигане на целите на тези доброволни сдружения-взаимопомощ, единна ценова политика, новости и търговска структура за реализация на произвеждания продукт. Органите за управление се избират и отговарят за дейността си пред всички членове на кооперацията. След края на Втората световна война в България започват процеси, целящи налагане на тотална власт над държавата, съсредоточена в ръцете на наложилата се партия (БКП). Наложилата се в политическото пространство партия започнала процесите на национализация и колективизация,
fatcat:by2gt3m6znhk7b5p6onnn55xri