SITUATION CENTERS AS A KEY INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE ANTI-CRISIS MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE

V.V. Prystayko, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
2019 "Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky University", series "Public Administration"  
Національна академія державного управління при Президентові України СИТУАцІйНІ цЕНТРИ яК КлЮЧОВИй ІНСТИТУцІйНИй МЕХАНІЗМ дЕРжАВНОгО АНТИКРИЗОВОгО УПРАВлІННя: ЗАРУБІжНИй дОСВІд У статті узагальнено зарубіжний досвід і виділено основні характеристики ситуаційних центрів як ключового інституційного механізму державного антикризового управління. Проаналізовано діяльність ситуаційних центрів США, Німеччини, Європейського Союзу та Сінгапуру. Показано, що ситуаційні центри формують інформаційний
more » ... р для ефективного моніторингу, прогнозування, прийняття рішень і контролю їх виконання. Це дозволяє реалізувати новий формат державного антикризового управління. Відповідний зарубіжний досвід доцільно адаптувати для розвитку мережі ситуаційних центрів в Україні.
doi:10.32838/2663-6468/2019.3/24 fatcat:gma6a4fxg5enjo7hjdryj3rwze