Morbidity in newborns exposed to organophosphorus pesticides

Momcilo Djordjevic, Predrag Sazdanovic, Gordana Djordjevic, Bozidar Jovanovic
2010 Medicinski pregled  
Sažetak -Insekticidi su otrovi kojima uništavamo štetne insekte. Najčešći insekticidi koji se koriste u današnje vreme su organofosforni pesticidi. U ovu grupu jedinjenja svrstavaju se supstancije čiji se mehanizam dejstva zasniva na inhibiciji acetilholinesteraze u nervnim sinapsama čime se proizvodi holinergični sindrom nastao usled nagomilavanja acetilholina nastalog zbog odsustva razgradnje pod uticajem holinesteraze. U kliničkoj slici akutnog trovanja inhibitorima holinesteraza jasno se
more » ... likuju muskarinski i nikotinski efekti. Osnovni cilj istraživanja bio je da utvrdimo uticaj prisustva organofosfornih pesticida u krvi i mleku babinjara na morbiditet novorođenčadi. Studijsku grupu činilo je 18 novorođenčadi kod čijih su majki iz krvi i mleka u trećem posleporođajnom danu izolovani organofosforni pesticidi, a kontrolnu grupu 84 novorođenčadi kod čijih majki nisu izolovani organofosforni pesticidi iz krvi i majčinog mleka. Postoji oko tri puta viši morbiditet, koji je najčešće u kombinaciji sa nekim poremećajem centralnog nervnog sistema, čiji je relativni rizik za nastanak osam puta viši kod novorođenčadi koji su eksponirani organofosfornim pesticidima. Oštećenja koja nastaju kod novorođenčadi koja su izložena pesticidima su mutagena, kancerogena i neurotoksična, a pojedini agensi mogu da poremete imuni sistem, što se i ogleda u povećanju morbiditeta, prvenstveno centralnog nervnog sisema. Prisustvo organofosfornih pesticida u krvi i mleku babinjare, nepovoljno utiču na novorođenčad. Organofosforni pesticidi pored inhibicije acetilholinesteraze deluju i drugim mehanizmima. Summary Rad je primljen 13. V 2008. Prihvaćen za štampu 17. V 2008. BIBLID.0025-8105:(2010):LXIII:5-6:414-417. 17. Aldridge JE, Seidler FJ, Slotkin TA. Developmental exposure to chlorpyrifos elicits sex-selective alterations of serotonergic synaptic function in adulthood: critical periods and regional selectivity for effects on the serotonin transporter, receptor subtypes, and cell signaling. Environ Health Perspect 2004;112:148-55.
doi:10.2298/mpns1006414d pmid:21186557 fatcat:kbebyv2czjb6xlvsvf6veygivu