Výsledky Výskumu Vážok (Insecta: odonata) PoPradského rašelInIska

Dušan Šácha
2014 Folia faunistica Slovaca   unpublished
There were 19 species of dragonflies discovered during the research conducted at Popradské rašelinisko fen in 2013. Three species are protected (Sympecma fusca, Anax imperator, Sympetrum pedemontanum), 8 are listed in the national Red List (Sympecma fusca, Lestes virens, Ischnura pumilio, Aeshna juncea, Orthetrum brunneum, Crocothemis erythraea, Sympetrum danae and Sympetrum pedemontanum). In the case of Sympecma fusca, Lestes dryas and Lestes virens these are the first published records from
more » ... is site. List of species is thus extended up to 23 species of dragonflies (plus 2 species with questionable data), which ranks the site among the most important wetlands in the region of Podtatranská kotlina valley. Occurrence of 8 previously published species was not observed. Among them Coenagrion armatum, which likely is only an irregular element of Slovak dragonfly fauna. key words: dragonflies, Popradské rašelinisko, Popradská kotlina, Slovakia. ÚVod Popradské rašelinisko predstavuje veľmi cenný zvyšok takmer prirodzených slatinných ekosysté-mov zachovaných priamo v intraviláne relatívne veľkého mesta. Pokus o vyhlásenie lokality za chrá-nený areál nebol úspešný. Popradské rašelinisko je preto stále v základnom (prvom) stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskor-ších predpisov, v aktuálnom územnom pláne mesta Poprad je však určené za zelenú zónu. Rašelinisko v minulosti prešlo vývojom, ktorého podstatnou súčasťou bola ťažba rašeliny, odvod-nenie, čiastočné zastavanie a zavážanie stavebným odpadom, znamenajúce značnú degradáciu ekosys-témov. Výskyt veľkého množstva chránených dru-hov a biotopov postupne viedol k uznaniu jeho spo-ločenského významu a rašelinisko bolo ponechané na samovývoj. Slatinné spoločenstvá sa postupne revitalizovali do takmer prirodzenej podoby a ra-šelinisko sa stalo predmetom viacerých projektov ochrany prírody (Grootjans et al. 2012). Viackrát sa na ňom uskutočnili manažmentové zásahy s cie-ľom blokovania sukcesie vegetácie. V posledných rokoch sa však s kosením prestalo. Výslednú podo-bu lokality preto spoluvytvárajú plochy otvorenej vody, slatinných pramenísk s potôčikmi a malými, čiastočne vysychajúcimi jazierkami (šlenky), po-rasty pálky a trstiny, ako aj krovinná a stromová vegetácia. Výskum vážok Popradu a jeho okolia sa začal eš-te v dobe Rakúsko-Uhorska (Mocsáry 1878, Pon-grácz 1914). Ich údaje síce nie sú presne lokalizo-vané, keďže však publikujú druhy Lestes sponsa, Coenagrion puella, Sympetrum danae a S. pedemon-tanum, je možné predpokladať, že sa vzťahujú ku slatinným biotopom v meste Poprad alebo jeho okolí. Po dlhej prestávke sa k výskumu vážok Po-pradského rašeliniska vrátil David (2000a, b), kto-rý lokalitu uvádza pod miestnym názvom Štufy. Za-znamenal tu výskyt 20 druhov vážok, medzi nimi napr. vzácnych Coenagrion hastulatum a Sympet-rum pedemontanum. Publikoval tiež výskyt Coena-grion pulchellum, ktorého dokladový materiál tvo-ria ale len larvy. Ako prvý nález pre Slovensko tu zistil druh Coenagrion armatum (1♂, 1♀, 3L, coll. S. David).
fatcat:bzx4mprcxbgpbkbh2gbp5mgnqy