İnsan Kist Hidatiği Üzerine İn-Vitro Ortamda Değişik Konsantrasyonlardaki NaCl, Albendazol ve Praziquantel Solüsyonlarının Skolisidal Etkilerinin Araştırılması

Nurullah Aksoy, Mehmet Avni Gökalp, Ersin Borazan, Yasemin Zer
2020 Selcuk Tip Dergisi  
Amaç: Kist hidatik, enfektif bir hastalık olmasına rağmen hala primer tedavisi cerrahidir. Bu noktada tedavinin başarı şansını arttırmak için cerrahi teknik ve kullanılan skolisidal madde önem arzetmektedir. Literatürde en etkin skolisidal maddenin belirlenmesi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle her klinik farklı ajanları kullanabilmektedir.Bu çalışmada, kist hidatiğin cerrahi tedavisinde kullanılabilecek ajanlardan hangisinin daha etkin olduğunu bulmayı amaçladık. Gereçler ve
more » ... öntem: Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde karaciğer kist hidatiği nedeniyle opere edilen veya USG eşliğinde perkütan olarak tedavi edilen hastalardan alınan kist sıvısı kullanılmıştır. Hastalardan steril olarak elde edilen kist sıvısı ile in-vitro ortamda skolisidal maddelerin zamanla ilişkili olarak etkinliğini araştırdık. Etkinlik değerlendirmesinde skolekslerin canlılık oranı baz alınarak karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda kullanılan ajanların 20. dakikada hepsinin başarılı olduğunu, ancak en erken ve en efektif yanıtın praziquantel ile alındığını gördük. Sonuç: Elde edilen bulgular praziquantelin E. granulosusu öldürmedeki başarısını göstermekle birlikte medikal tedavide yer edinmesini öneren çalışmalara destek vermektedir. E.granulosusun hem medikal hem de cerrahi tedavisi sırasında kullanılacak ideal skolisidal maddenin belirlenmesi için efektivite-yan etki analizi yapılan daha fazla çalışma yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Ekinokokus granulosus, in-vitro, skolisidal madde, praziquantel, albendazol, hipertonik sodyum klorür Aim: Although hydatid cyst is an infective disease, its primary treatment is still surgery. At this point, the surgical technique and the scolicidal substance used are important to increase the success rate of the treatment. There is not enough information in the literature to determine the most effective scolicidal substance. Therefore, each clinic can use different agents. In this study, we aimed to find out which of the agents that can be used in the surgical treatment of hydatid cysts is more effective. Materials and Methods: In this study, cyst fluid obtained from patients who were operated on for liver hydatid cyst or treated percutaneously with USG in Gaziantep University Medical Faculty was used. We investigated the effectiveness of the cyst fluid obtained from patients in a sterile manner and scolicidal agents in an in vitro environment in relation to time. In the effectiveness evaluation, a comparison was made based on the viability of scoleks. Results: We found that all of the agents used in our study were successful at the 20th minute, but the earliest and most effective response was obtained with praziquantel. Conclusion: Besides that the obtained findings show the success of praziquantel in killing E. granulosus, they support the studies that suggest its place in medical treatment. Further studies with efficacy-side effect analysis should be conducted to determine the ideal scolicidal substance to be used during both medical and surgical treatment of E. granulosus. Abstract Açıklama: Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
doi:10.30733/std.2020.01352 fatcat:sjm5u5wn2vblvgpkq3sl6xvr7y