Azra Gadaeo-KasumoviÊ Azra Gadaeo-KasumoviÊ Azra Gadaeo-KasumoviÊ Azra Gadaeo-KasumoviÊ Azra Gadaeo-KasumoviÊ O SIDAEILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ O SIDAEILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ O SIDAEILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ O SIDAEILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ O SIDAEILIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ BIBLIOTECI BIBLIOTECI BIBLIOTECI BIBLIOTECI BIBLIOTECI

Gazi
unpublished
Husrev-begova biblioteka nedvojbeno je ostala kao najznaËajniji Ëuvar historijske i kulturne grae vezane za osmanski period bosanske historije. Meu tom raznovrsnom graom nalazi se i zbirka sidaeila sarajevskog πerijatskog suda. U popisu iz Spomenice Gazi Husrev-begove Ëetiristogodiπnjice iz 1932. godine stoji da se u biblioteci nalaze 84 sidaeila sarajevskog πerijatskog suda i jedan mostarski pod brojem 5. Ta graa nije raznovrsna u smislu u kojem je bila raznovrsna zbirka od 54 sidaeila u
more » ... S. Ta zbirka je, kao πto je poznato, izgorjela. U njoj su se nalazile sudske knjige, protokoli πerijatskih sudova, po jedan ili viπe primjeraka, raznih kadiluka u Bosni i Hercegovini iz XVII, XVIII i XXIX stoljeÊa kao πto su mostarski, jajaËki, ljubuπki, teπanjski, zeniËki, blagajski, travniËki, fojniËki, graËaniËki, prusaËki, prijedorski, duvanjski. 1 ©to se 1 V. opπirnije H. ©abanoviÊ, Turski diplomatiËki izvori vezani za istoriju naπih naroda, POF 1, Sarajevo, 1950., str. 129; Fehim Dae. Spaho: Arhiv Orijentalnog instituta u Sarajevu, POF XXV/1975. Sarajevo 1977. Zbirka sidaeila str. 48-49. Treba napomenuti da ipak nije sve izgorjelo i da su saËuvani sljedeÊi sidaeili koji se sada nalaze OIS: Sidaeil mostarskog kadije /br.4/ iz 1185.-1186. sa kasnijim dodacima iz 1187.-1201/, kadije Ahmed Seida, str. 53.; sidaeil ljubinjskog kadije /br. 19/ iz 1203.-1204., kadija Abdulah i Nuri Mustafa; sidaeil visoËkog kadije /br. 67/ iz 1161.-1167., kadija Omer, str. 98.; sidaeil travniËkog kadije /br. 30/ iz 1248.-1251./, kadija es-sejjid Ali Riza, str. 78.; fragmenti dvaju sidaeila mostarskog kadije /br. 2/ iz 1080.-1081. i 1144.-1145., str. 34., oπteÊen; odlomci dva sidaeila mostarskog kadije/br. 3/ iz 1092.-1096.-1097. i 1177., kadija Zulfikar Hasan, kadija ∆urËiÊ Alija, str. 74.; sidaeil mostarskog kadije /br. 7/ sa dva odlomka iz kadijskog sidaeila kasnijeg datuma iz 1244.-1249., kadija Murteza-efendija, sin Aburrahima, str. 224+86. Hatidaea »ar ima saËuvan i rukopis prijevoda koji je saËinila sidaeila teπanjskog kadije iz 1746.g. koji je bio evidentiran u OIS pod brojem 21. Usto je saËuvan i popis spahija bosanskog ejaleta iz 1244
fatcat:hu6wpwgzlbfcrikaqve25p3jqm