СИСТЕМА РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ THE SYSTEM REACTING IS ON EMERGENCIES AND MANAGE-MENT MECHANISMS

2017 unpublished
В статті проаналізований стан основних складових частин системи реагування на надзвичайні ситуації з метою комплексної оцінки зазначеної системи та її струк-турного упорядкування. Розширено ряд понять класифікаційної характеристики сил та засобів цивільного захисту, та визначені шляхи удосконалення державного управ-ління у сфері реагування на існуючі загрози. Ключові слова: Система реагування, цивільний захист, надзвичайні ситуації, органи управління, сили, угрупування, резерв, надійність,
more » ... ивність. In the article the analysed state of basic component parts of the system of reacting is on emergencies with the aim of complex estimation of the marked system and her structural arrangement. The row of concepts of classification description of forces and facilities of civil defence, and certain ways of improvement of state administration, is extended in the field of reacting on existent threats.
fatcat:6gmm27vlfncxhcl7asfnhwiaty