Geometric Morphometric Changes in Adrenal Cortex Cells of Rats During Pregnancy
Gebelikte Sıçan Böbreküstü Bezi Hücrelerindeki Geometrik Morfometrik Değişimler

Hakkı TAŞTAN, Özgür EROĞLU, Serdar YÜKSEL
2011 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Ge be lik te böb re küs tü be zi nin de ği şi me uğ ra dı ğı araş tır ma cı lar ta ra fın dan bil di ril mek te dir. Bu de ği şim le rin hi po fiz-ad re nal kor teks hor mon la rı nın ge be lik dö ne min de ki se vi ye le ri nin ar tış la rı ve karşı lık lı et ki le şim le rin den kay nak lan dı ğı dü şü nül mek te dir. Bu ça lış ma lar da ge be lik te böb re küs tü be zin de ki de ği şim ler his to lo jik ba kım dan de ğer len di ri le rek böb re küs tü bez le ri
more » ... n ta ba ka ka lın lık la rı ve hüc re yoğun luk la rı mor fo met rik baş lık al tın da ve ril mek te dir. Bu ça lış ma da di ğer araş tır ma lar dan fark lı ola rak hücre dü ze yin de mor fo met rik yön tem ler uy gu lan mış tır. Hüc re ve nük le us ça pı, hüc re ala nı ve hüc re yo ğun luk la rı be lir le ne rek ge be ve ge be ol ma yan kon trol gru bu ara sın da hüc re mor fo met ri si ba kı mın dan fark lı lık bu lu nup bu lun ma dı ğı nın tes pit edil me si amaç lan mış tır. Ay rı ca gü nü müz de ge liş mek te olan bir alan olan nes ne ta nı ma yön tem le rin den ke nar çı kart ma me to do lo ji si, zo na re ti ku la ris hüc re le ri nin fark lı nük le us form la rı nı ayır ma da kul la nıl ma sı ola nak la rı araş tı rıl mış tır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Araş tır ma da gebe olan ve ol ma yan Wis tar-al bi no cin si sı çan lar kul la nıl mış tır. Ge be ol ma yan kon trol gru bu ile 6, 12 ve 18 gün lük ge be sı çan la rın ad re nal kor teks his to lo ji ve hüc re mor fo met ri si so nuç la rı var yans, ayır ma ve fak tör ana li zi ile kar şı laş tı rıl mış tır. B Bu ul l g gu u l la ar r: : Hüc re mor fo met ri le ri ba kı mın dan zo na glo me ru lo sa hüc re le ri nin nük le us çap la rı, hüc re çap la rı ve alan la rı nın bü tün grup lar da fark lı lık gös ter di ği, zo na fa si kü la ta nük le us çap la rı nın bü yük oran da fark lı ol ma dı ğı, hüc re çap la rı ve alan la rı nın bir bi rin den fark lı ol du ğu, zo na fa sikü la ta hüc re le ri nin bü yük lük le ri nin ge be lik so nu na ka dar dü zen li ola rak art tı ğı, zo na glo me ru lo sa hüc rele ri nin ge be lik gü nü iler le dik çe bo yut la rı nın art tı ğı, fa kat ge be lik so nu na doğ ru kü çül dük le ri tes pit edil di. Zo na re ti kü la ris nük le us form la rı nı ayır ma da land mark me to du nun en et kin me tot ol du ğu tes pit edil di. S So o n nu uç ç: : Hüc re mor fo met ri si ve ri le ri nin hüc re yo ğun lu ğu, ge be lik gü nü, his to lo jik bul gu lar ve li te ra tür araştır ma la rı ile bir lik te de ğer len di ril di ğin de bir bir le ri ile uyum lu ol du ğu dü şü nül mek te dir. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Ad re nal gland lar; his to lo ji; bi yo met ri A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : Ges ta ti o nal chan ges ha ve be en re por ted in ad re nal cor tex by re se arc hers. The se chan ges are tho ught to ari se from ele va ti ons and in te rac ti ons of pi tu i tary-ad re nal cor tex hor mo nes du ring preg nancy. In the se stu di es, chan ges in ad re nal cor tex du ring preg nancy have been eva lu a ted his to lo gically and la yer thick nes ses and cell in ten si ti es of ad re nal cor tex have been gi ven un der morp ho met ric hea ding. In this study, dif fe rent from the ot her stu di es, morp ho met ric met hods we re app li ed at cel lu lar le vel. De tec ti on of the dif fe ren ce bet we en preg nant gro up and non-preg nant con trol gro up in terms of cell morp ho metry was ai med by de ter mi ning di a ma ters of the cells and the nuc le i and cell in ten si ti es. Ad di ti o nally, pos si bi lity of using mar gin emis si on met ho do logy which is among ob ject re cog ni ti on met hods, a new fi eld, in dis cri mi na ti on of dis tinct nuc le us forms of zo na re ti cu la ris cells was in ves ti ga ted. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et t h ho od d: : In this re se arch, preg nant and non preg nant Wis tar al bi no rats we re used. Re sults of his to logy and cell morp ho logy of ad re nal cor te xes of the non preg nant rats in con trol gro up and 6, 12 and 18 days of preg nant rats we re com pa red using va ri an ce, dis cri mi na ti on and fac tor analy sis. R Re e s su ul lt ts s: : It was fo und that di a me ters of nuc le i and cells and are as of zo na glo me ru lo sa cells dif fe red in all gro ups in terms of cell morp ho met ri es; di a me ters of zo na fas ci cu la ta nuc le i did not dif fer sig ni fi cantly; di a me ters and are as of cells we re dif fe rent from each ot her; si ze of zo na fas ci cu la ta cells in cre a sed re gu larly un til the end of preg nancy; si ze of zo na glo me ru lo sa cells in cre a sed as preg nancy prog res sed, ho we ver dec re a sed to wards the end of preg nancy. It was de tec ted that land mark met hod was the most ef fec ti ve method for dis cri mi na ti on of nuc le us forms of zo na re ti cu la ris. C Co on nc c l lu u s si i o on n: : Da ta of cell morp ho metry is tho ught to be con sis tent with cell in ten sity, gesta ti on ti me, his to lo gic fin dings and li te ra tu re analy sis when eva lu a ted alto get her. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Ad re nal glands; his to logy; bi o metry T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J M Me ed d S Sc ci i 2 20 01 11 1; ;3 31 1( (5 5) ): :1 10 07 73 3
doi:10.5336/medsci.2010-20202 fatcat:qxy7tkn2crhizfmeu2bxgkynna