Skuteczne leczenie dazatynibem 18-letniej chorej na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatynib w leczeniu 1. linii

Ilona Seferyńska, Krzysztof Warzocha
2015 Hematologia  
Streszczenie Przewlekła białaczka szpikowa (CML) jest rzadko rozpoznawanym nowotworem u dzieci i młodych osób. Uważa się, że osoby poniżej 18 roku życia powinny być leczone z powodu CML tak, jak osoby dorosłe. Utrudnieniem jest jednak brak rejestracji inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI) II generacji w leczeniu chorych poniżej 18. roku życia w niektórych krajach, w tym w Polsce. Przedstawiono przypadek pacjentki, u której CML rozpoznano w 16. roku życia. Wdrożono leczenie imatynibem, ale było
more » ... eskuteczne. Z powodów formalnych nie było możliwości włączenia TKI II generacji. Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych również było niemożliwe z powodu braku dawcy. Kontynuowano podawanie imatynibu w zwiększonej dawce, mimo złej tolerancji leczenia. W 13. miesiącu od ustalonego rozpoznania chora osiągnęła pełnoletność i możliwe było włączenie dazatynibu według programu leczenia dla dorosłych. Po 3 miesiącach leczenia uzyskano całkowitą remisję cytogenetyczną i większą molekularną; podobny stan utrzymuje się po 9 miesiącach. Słowa kluczowe: przewlekła białaczka szpikowa, leczenie dzieci i młodzieży Hematologia 2015; 6, 2: 209-212 Abstract Children and adolescents rarely suffer from chronic myelogenous leukaemia (CML). Nonetheless, we assert that those aged below 18 years with this disease should be treated as adults, especially that in some countries (including Poland), official regulations still forbid treating such patients with 2 nd generation tyrosine kinase inhibitors (TKI). To support this view, we present a case study of a 16-year-old female patient with CML in whom initial treatment with imatinib had proved unsuccessful. She was thus prevented from receiving 2 nd generation TKI and also allogeneic haematopoietic stem cell transplantation was impossible, as a donor could not be found. Imatinib treatment was therefore continued at a higher dose, despite its poor tolerance. Thirteen months after diagnosis, the patient attained adulthood and thence an adult programme of dasatinib, treatment was initiated. After 3 months, complete cytogenic and major molecular remission was achieved and after 9 months this state of affairs has been maintained.
doi:10.5603/hem.2015.0030 fatcat:7m3wc2f34nfgblxb5vu6c77cty