The role of endoscopic ultrasonography in diagnostic and estimation of common bile duct carcinoma invasion

D. Tomic, M. Krstic, A.R. Pavlovic, P. Dugalic, R. Jesic, M. Zuvela, S. Krstic
2005 Acta chirurgica iugoslavica  
Cilj rada je da se prika'e veliku dijagnosti~kuvrednost EUS u otkrivanju tumora holedohusa. Takode smo 'eleli da istaknemo EUS kao najpodesniji metod za procenu stepena invazije tumora holedohusa odnosno odredjivanje TN statusa bolesnika i mogu}nost predikcije resektabilnosti. Namera autora je i da se iznese sopstveno iskustvo u primeni EUS kao najsavremenijeg metoda u dijagnostici i izboru le~enja bolesnika sa tumorom holedohusa. Svi bolesnici su pregledani u Kabinetu za endosonografiju
more » ... osonografiju Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju KCS. Kori{}en je aparat marke Olympus sa radijalnom sondom frekvencije 7,5 i 12 MHz. Odabrali smo bolesnike koji su zatim hirur{ki eksplorisani. Na ovaj na~in mogli smo da uporedimo preoperativno procenjeni stepen invazivnosti tumora sa definitivnim intraoperativnim nalazom. Kod 5 bolesnika otkrili smo karcinom holedohusa. Kos svih obolelih tumor je lokalizovan u distalnom delu holedohusa. Prema prihva}enim kriterijumima definisan je TN status bolesnika. Prema naoj proceni kod dva bolesnika bio je mogu} radikalni hirur{ki zahvat (T2N1a i T2N0) odnosno bili su resektabilni, {to je i potvrdjeno pri hirur{koj eksploraciji. Mali broj bolesnika nije dozvoljavao statis-ti~ku obradu kao ni zaklju~ke koji bi potom sledili. Mi{ljenja smo da je EUS najbolji metod za procenu invazivnosti karcinoma holedohusa zbog mogu}nosti precizne definicije TN statusa bolesnika i procene resektabilnosti tumora. Klju~ne re~i: karcinom holedohusa, endoskopski ultrazvuk, TNM klasifikacija UVOD
doi:10.2298/aci0501041t pmid:16119313 fatcat:xrerssm5hve4bphhgk5soo2ppq