Investigation of the Presence of Metallo-Beta-Lactamases in Non-Fermentative Gram-Negative Bacilli

Zeynep ERDİL, M. Hamidullah UYANIK, Halil YAZGI, Ahmet AYYILDIZ
2014 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi  
§ Bu çalışma, Dr. Zeynep Erdil tarafından tıpta uzmanlık tez çalışması kapsamında yapılmış olup, 24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 6. EACID (Eurasia Congress of Infectious Diseases) Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur. Araştırma ÖZET Amaç: Non-fermentatif Gram negatif basiller (NFGNB) son yıllarda hastane enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilmektedirler. Acinetobacter ve Pseudomonas türlerine ait suşlarda hızla yayılan ve geniş antibakteriyel direnç spektrumuna
more » ... olan metallo enzimler enfeksiyonların tedavisi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Metallo beta laktamaz (MBL) enzim üretimini saptamak için moleküler ve çeşitli fenotipik yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarında MBL enzim üretiminin dört farklı fenotipik yöntem kullanılarak saptanması ve bu testlerin birbirleri arasındaki uyumun araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Eylül 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çeşitli klinik örneklerden izole edilen farklı hastalara ait 111 A. baumannii, 140 P. aeruginosa suşundan karbapeneme direnç tespit edilen 94 A. baumannii ve 48 P. aeruginosa suşu çalışma kapsamında incelenmiştir. Tür düzeyinde tanımlanma ve bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları VITEK-2 compact (bioMérieux, Fransa) otomatize sistem ile yapılmıştır. MBL varlığı çift disk sinerji testi, kombine disk testi, gradient strip test yöntemi ve modifiye Hodge testi kullanılarak araştırılmıştır. Bulgular: A. baumannii suşlarında MBL pozitifliği gradient strip test yöntemi, kombine disk testi, çift disk sinerji testi ve modifiye Hodge testi ile sırasıyla %97.9; 98.9, 98.9 ve 95.7 oranında saptanırken, bu oranlar P. aeruginosa suşlarında ise %100; 93.7; 89.6 ve 41.7 olarak saptanmıştır. A. baumannii suşlarında gradient strip test ile kombine disk testi, çift disk sinerji testi ve modifiye Hodge testi arasındaki uyum sırasıyla %94.7; 94.7 ve 91.5 oranında saptanmışken, P. aeruginosa suşlarında gradient strip test ile diğer testler arasındaki bu uyum oranları sırasıyla %93.7, %89.6 ve %41.7 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda A. baumannii ve P. aeruginosa suşlarında yüksek oranda karbapenem direnci ve MBL üretimi saptanmıştır. Tedavide kullanılabilecek bir MBL inhibitörünün bulunmaması bu durumu ciddi bir sorun hâline getirmektedir. MBL enzim varlığının saptanması, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde epidemiyolojik verilerin elde edilmesine ve uygun antimikrobiyal ajan seçimine yardımcı olacaktır. Fenotipik testler genel olarak birbiriyle uyumlu gözükse de moleküler yöntemlerle MBL enzim varlığının saptanması testlerin gerçek özgüllük ve duyarlılığını göstermesi açısından gerekli görülmektedir. Anahtar kelimeler: Fenotipik testler, karbapenem direnci, metallobeta-laktamaz, non-fermentatif SUMMARY Investigation of the Presence of Metallo-Beta-Lactamases in Non-Fermentative Gram-Negative Bacilli Objective: Non-fermentative gram-negative bacilli (NFGNB) are frequently isolated from nosocomial infections in the recent years. Metallo-beta-lactamases (MBLs) are the enzymes that spread quickly and cause a wide spectrum of antibacterial resistance in Acinetobacter and Pseudomonas strains leading to serious problems in the treatment. Molecular and various phenotypic methods are used to determine the presence of MBLs. In this study, it was aimed to determine the production of MBLs enzyme by using four different phenotypic methods in imipenem-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa strains and also to compare the correlation between these methods. . Carbapenem-resistant 94 A. baumannii and 48 P. aeruginosa strains which were obtained from 111 A. baumannii and 140 P. aeruginosa strains isolated from various clinical samples of different patients were analyzed in the study. The identification and the antimicrobial susceptibility determination of the isolates were done by VITEK-2 Compact automated system (bioMérieux, France). Phenotypic determination of the MBL production was done by double-disk synergy test, combined disc test, gradient strip test and modified Hodge test. Results: MBL positivity of the A. baumannii strains detected by gradient strip test method, combined disk test, double-disk synergy test, and modified Hodge test were detected in 97.9, 98.9, 98.9, and 95.7% of the specimens, respectively. The corresponding rates were 100, 93.7, 89.6 and 41.7%, for the P. aeruginosa strains. The concordance of gradient strip test with combined disk test, double-disk synergy test, modified Hodge test were determined as 94.7, 94.7 and 91.5% respectively in A. baumannii strains and these concordance rates of gradient strip test between other tests were found to be 93.7, 89.6 and 41.7%, respectively in P. aeruginosa strains. Conclusion: This study revealed a high carbapenem resistance and MBL production rates in A. baumannii and P. aeruginosa strains. The detection of MBLs provides epidemiological data that can be used for the selection of appropriate antimicrobial agents in the treatment of Acinetobacter and Pseudomonas infections. Although phenotypic methods used in this study to test the MBL production are generally in concordance with each other, molecular methods are necessary to determine the sensitivity and specificity of these tests.
doi:10.5222/tmcd.2014.010 fatcat:bbepynhpsjbclijfzn6t77zjkm