EDÝTÖRDEN (Editorial Notices)

Editör Kurulu, Adýna Prof, Cem Süer
unpublished
Erciyes Týp Dergisi (ETD)nin 30ncu yayýn yýlýný kutladýðýný duyurmaktan mutluluk duyuyorum. 1998 yýlýndan bugüne kadar olduðu gibi, ETDnin 28nci sayýsý da Türk Týp Dizini, Chemical Abstracts ve EMBASE tarafýndan indekslenmiþtir. Bunlara ek olarak, ETD web-tabanlý indekslerde (Index Copernicus, SCOPUS, and Directory of Open Access Journal, DOAJ) de yer almaya devam etmiþtir. Index Copernicus tarafýndan taranan her dergi için hesaplanan IC deðeri 2006 yýlý için bulunan 4,65 deðerinden 2007
more » ... 5,32 deðerine yükselmiþtir. Bildiðiniz gibi Erciyes Týp Dergisi 1996 yýlýndan baþlayarak TÜBÝTAKýn Türk Týp Dizininde ve 1998 yýlýndan baþlayarak Chemical Abstracts ve Excerpta Medicada indekslenmektedir. Gerek okurlarýmýzýn dergimize olan ilgisinin gerekse dergimize gönderilen çalýsmalarýn sayýsýnýn artmasý ile diðer uluslararasý indekslerde de taranýr olma amacýmýza ulaþabileceðimizi ummaktayým. Bildiðiniz gibi, 2006 yýlýnýn ikinci yarýsýndan baþlayarak kullanýcýlarýmýz on-line makale gönderme ve izleme (OMGÝ) sistemini kullanmaktadýrlar. Okurlarýmýz, OMGÝ sistemimiz hakkýnda faydalý bilgilere http://www.erciyestipdergisi.org adresinden ulaþabilirler. Týpta uzmanlýk tezlerinden türetilen Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi adresli çalýþmalar yayýnlanmak üzere dergimize gönderilmeye devam etmektedir. Bu iki uygulama ETDne artan sayýda ulusal ve uluslar arasý çalýþmanýn gönderilmesine ve basýlý makale sayýsýnda artýþa neden olmuþtur. ETDnin 2007 yýlýnda 83 deðerli çalýþmayý basmýþ olduðunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Thomson Scientific' office, Philadelphia, USA adresinden gönderilen bir mektubun bir kýsmýný dikkatinize sunuyorum: Thomson Scienfic (Institude of Scientific Information/ISInýn þimdiki versiyonu) Erciyes Týp Dergisinin Web of Science veya diðer indekslenme ürünlerinden birine dahil edilmesi için deðerlendirilmesi ile ilgilenmektedir. Gelinen bu noktada, uluslar arasý bilimsel nitelikli bir dergiyi yayýnlamak konusunda yardýmý olan sizlere teþekkür ediyor ve nitelikli yazýlarýnýzý ve ETDnin diðer tanýnan veritabanlarýnda indekslenmesi için kaliteyi artýrmak amacýndaki deðerli önerilerinizi bekliyorum. Yeni bir yayýn politikasýnýn bu temel amacýmýza ulaþmak için gerekli olduðunu düþünüyorum. Bu politikanýn birkaç baþlýðý þunlardýr: Ýngilizcenin uluslar arasý bilim dili olmasý nedeni ile özellikle Ýngilizce yazýlmýþ makaleler tercih edilecektir. Basým için gönderilen ve deðerlendirme sürecinin sonunda basýlmasýna karar verilen Türkçe yazýlmýþ makalelerin Ýngilizceye çevrilmeleri, yazarlarýndan istenebilecektir. Bölgesel sýklýk ve özellikler gösteren týbbi durumlarla ilgili makale ve olgu sunumlarýna öncelik verilecektir. Web sayfamýzýn daha iþlevsel ve bilgi verici bir sürümüne ihtiyaç bulunmaktadýr. ETDsinin mart sayýsýnda ilginç yazýlara yer veriyoruz. Dursun ve çalýþma grubu tarafýndan yapýlan ve L_NAME uygulanmýþ diþi sýçanlarda kan basýncý ve kalp hýzý yanýtlarý üzerine östrojenin etkisinin deðerlendirildiði bir çalýþma ile baþlýyoruz. Bu araþtýrma grubu, östrodiyolün diþi sýçanlarýn kan basýncýný düzenleyici bir rolünün olmadýðýný bildiriyorlar. Ga67 Tutulumu: Diffüz Büyük Hücreli Lenfoma Hastalarýnda Tedavi Sonrasý Aktif Rezidüel Hastalýk ve Klinik Sonucun Belirleyicisi baþlýklý ikinci çalýþmada, Sarý ve arkadaþlarý histopatolojik olarak diffüz büyük hücre ki lenfoma tanýsý almýþ 63 olguyu çalýþtýlar ve onlarý tüm vücut Ga-67 taramasý ile tedaviden önce ve sonra deðerlendirdiler. Üçüncü çalýþma Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi baþlýðýný taþýyor ve Özkýrýþ ve arkadaþlarý fakoemülsifikasyon cerrahisi sýrasýnda ve sonrasýnda intravitreal triamsinolon enjeksiyonuna ikincil ek bir komplikasyon geliþmediðini bildiriyorlar. Bu çalýþmayý Dinçer Ata ve arkadaþlarýnýn sunduðu Benign ve Malign Over Tümörlü Postmenopozal Kadýnlarda Kist Sývýsý ve Serumda IGF-1, IGFBP-3 ve Estradiol Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý baþlýklý çalýþma izliyor. Araþtýrma grubunun sonuçlarý östrodiolün overyan karsinogenezis ile alaksý olduðu hipotezini desteklemektedir. Sonraki çalýþma Türkyýlmaz ve arkadaþlarý tarafýndan sunulmakta ve Paklitaksel ve Sisplatinin Ratlarda Over Rezervi Üzerine Olan Etkileri baþlýðýný taþýmaktadýr. Araþtýrmacýlar, paklitaksel ve sisplatinin birlikte ve tek baþýna uygulanmasýnýn primordiyal, primer, sekonder ve tersiyer foliküllerde tükenmeye neden olduðunu buldular. Yayýn kurulumuzun daveti üzerine, böbrek taþý hastalýklarýnýn etkin ve geniþ bir kabul gören tedavi seçeneði olan perkutan nefrolitotomi yöntemini konu alan derleme yazýsý için Mustafa Sofikerime teþekkür etmek isterim. Perkütan Nefrolitotomi: Endikasyonlar ve Teknik baþlýklý bu zarif yazýyý okumaktan hoþlanacaðýnýzý umud ediyorum. Bu sayýda ilginç olgu sunumu çalýþmalarýna da yer veriyoruz: Çetinkaya ve arkadaþlarý tarafýndan sunulan sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan iki xanthomonas maltophilia Peritoniti olgusu; Özkaya ve arkadaþlarý tarafýndan sunulan kalsinozis kutis komplikasyonlu bir juvenil dermatomiyozit olgusu; Demirtaþ ve arkadaþlarý tarafýndan sunulan bir mesane adenokanseri olgusu; Altuner Torun ve arkadaþlarý tarafýndan sunulan plevral effüzyon ve spontan pnömotoraksýn eþlik ettiði bir invaziv pulmoner aspergillozis olgusu ve Özbebit ve arkadaþlarý tarafýndan sunulan labium majusun bazal hücreli karsinom olgusu. Erciyes Týp Dergisinin bu sayýsýný da, akademik ve klinik araþtýrmalarýnýza katký saðlayacak nitelikte bulacaðýnýzý ummaktayým. Yayýn kurulumuz adýna baþarýlý bir yayýn yýlý diliyorum.
fatcat:fkgfqkgrlbda3hrglh5pmzkauq