DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT TRENDS OF INTERNATIONAL TRADE IN UKRAINE

T. Kapeliushna, O. Havrysh, V. Pylnova
2020 Efektyvna ekonomika  
Т. В. Капелюшна, к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій ORCID ID: 0000-0001-7490-6751 О. М. Гавриш, к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій ORCID ID: 0000-0002-5756-0880 В. П. Пильнова, к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій ORCID ID: 0000-0002-9777-7451
more » ... 0000-0002-9777-7451 Ключові слова: міжнародна торгівля; торгівля; експорт; імпорт; зовнішньоекономічна діяльність; імпортозалежність; розвиток міжнародної торгівлі. Постановка проблеми. Із початком нового тисячоліття все більшого значення набуває посилення та налагодження зв'язків між країнами світу, оскільки їх тісна взаємодія сприяє розвитку економіки. Тобто ефективність економіки країни залежить від ступеня інтеграції світових зв'язків, глобалізації взаємовідносин між державами, що впливає на позиції країни у глобальних рейтингах та сприяє стабілізації та збалансуванню її розвитку. В свою чергу глобалізаційні процеси призводять до активізації, лібералізації та спрощення ведення міжнародної торгівлі. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика розвитку міжнародної торгівлі досліджувалася зарубіжними науковцям, серед яких: К. Люндблад, Д.Рікардо, Дж. Мадоси. Підґрунтям для аналізу теоретичних аспектів міжнародної торгівлі для багатьох вчених слугувала теорія конкурентних переваг М. Портера, яка й нині є актуальною. Тенденціям розвитку міжнародної торгівлі присвячені наукові праці: Т.М. Мельник, К.С. Пугачевської, В.П. Вишневського, А.А. Мазаракі, Д.Ю. Венцковського, Ю.Є. Осацької, О.М. Зінченко, Т.М. Ковтун. Слід зазначити, що проведені дослідження досить ґрунтовно окреслюють проблематику, але в умовах активного та Рис. 3. Структура експорту товарів із України в країни ЄС за 2019 р. Джерело: узагальнено авторами за даними [9; 12] Імпортувалися з країн ЄС у 2019 р. в найбільшому обсязі: продукція машинобудування (20,555 млрд. дол.) , мінеральні продукти (12,984 млрд. дол.), продукція хімічної промисловості (11,048 млрд. дол.), продукція АПК та харчової промисловості (5,736 млрд. дол.), продукція металургійного комплексу (3,650 млрд. дол.), продукція легкої промисловості (3,132 млрд. дол.), різні промислові товари (2,328 млрд. дол.), деревина та паперова маса (1,310 млрд. дол.). Структура імпорту України з країн ЄС за 2019 р. наведена на рис.4. Рис. 4. Структура імпорту в Україну з країн ЄС за 2019 р. Джерело: узагальнено авторами за даними [9; 12]
doi:10.32702/2307-2105-2020.11.96 fatcat:cob7fln6avgszpjhldwnndybje