Apor Péterné, "Háromszék királynője"

Kinga Papp
2020 Certamen  
Kulcsszavak: Kálnoki Borbála, Apor Péter, kora újkori Erdély, levelezés, nőtörténet, női szerepek Tanulmányom középpontjában egy olyan kora újkori erdélyi nemesasszony, Kálnoki Borbála áll, akihez nem a gondos háziasszony, hű feleség, gondoskodó anya, illetve bőkezű patrónus címek fűződnek, mint kortársaihoz általában, hanem makacsságát, összeférhetetlen természetét és erős egyéniségét örökítették meg a korabeli források, melyek közül a legismertebbek történetíró férje, Apor Péter
more » ... Péter végrendeletei. A kora újkori erdélyi nemesasszonyokról -ha nem tartoztak a fejedelmi udvarhoz vagy a vezető arisztokrácia körébe -igencsak kevés információ maradt fenn: a családi levéltárakból, halotti beszédekből vagy végrendeletekből, könyvleltárakból 1 gyűjthetünk össze információkat róluk, ezenkívül néha egy-egy napló, emlékirat örökítette meg őket. A családi levelezéstöredékek felvillantják a nemesasszonyok mindennapjainak egy-egy szeletét: főleg birtokigazgatással kapcsolatos kérdések, betegségek és gyógymódok, ételreceptek, vásárlás, mindennapi tevékenységeik, politikai és közéleti hírek jelennek meg a levelekben. 2 A halotti prédikációkból 3 és a végrendeletek-* Papp Kinga (1983), irodalomtörténész, tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. E-mail: papp.kinga@eme.ro. ** A tanulmány a Domus szülőföldi ösztöndíj támogatásával készült. 1 Monok István: A női könyvtulajdonos, a női olvasó a 16-17. században = A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Szerk. Papp Júlia. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2014. 79-93. 2 Lengyel Tünde: Esettanulmány a kora újkori női műveltség kérdéséhez. Századok CLIII(2019) 2 sz., 235-250; Rákóczi Erzsébet levelei. Szerk. előszó: Benda Borbála-Várkonyi Gábor. Osiris, Bp., 2001; Papp Kinga: "én penig vagyok igaz társad míg él" Kálnoki Sámuel és Lázár Erzsébet levelezése = Certamen I. Előadások A Magyar Tudomány Napján Az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila. EME, Kvár, 2014. 67-80. 3 A halotti beszédekben megjelenő nőképről: Maczák Ibolya: Jóasszony módra -Bibliai nőkép a régi magyarországi temetési beszédekben = A nők és a régi magyarországi vallásosság.
doi:10.51384/cert-07.07 fatcat:cff6rud5ibh67olzf4jhwo763y