Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar

Mehmet BÜLBÜL, Esra Boyar, İpek Çakılkaya, Selahaddin Akar, Berna Dilbaz
2019 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
ÖZ. Amaç: Erken doğmuş bebeklerde respiratuvar distres sendromunun (RDS) önlenmesinde antenatal kortikosteroid (AKS) tedavisi yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, bu tedavinin çoğul gebeliklerdeki sonuçları halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, erken doğum riski taşıyan çoğul gebeliklerde AKS'in etkisini araştırmaktır. Yöntem: İki yıllık bir dönemde bir Üniversite Hastanesinde çoğul gebelik ve erken doğumu riski ile hospitalize edilerek doğum yapan 68 kadının tıbbi kayıtları incelendi.
more » ... Çalışmaya alınan kadınların 67'si ikiz gebelik, bir tanesi ise üçüz gebelikti. Demografik özellikler, obstetrik öykü, gebelik yaşı, maternal komorbidite varlığı, doğum şekli, maternal ve fetal sonuçlar kaydedilerek incelendi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 31,9±5,7 yıldı. Hastaneye yatırıldıklarında ortalama gebelik haftası 33.1±2.5 haftaydı. Hastaların %48,5'i spontan, %26,5'i kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyon ve %25'i in vitro fertilizasyon ve embriyo transferi yöntemiyle gebe kalmıştı. Altmış sekiz hastanın 45'inde (%66,2) tek doz, 23'ünde (% 33.8) multidoz kortikosteroid uygulandı. Kortikosteroid ile doğum arasındaki ortalama süre 81±276 saat idi. Postpartum dönemde bir hastada fasiyal paralizi ve bir hastada da cerrahi alan enfeksiyonu gelişti. Doğan 137 bebeğin %51,1'inde yoğun bakım gereksinimi olmaz iken, %48.9'u yenidoğanın geçici takipnesi, RDS, sarılık nedeni ile yenidoğan yoğun bakım (YDYB) ünitesine alındı. Üç yenidoğan postpartum dönemde kaybedildi (650, 750 ve 875 gr). Sonuç: Çoğul gebeliklerin yaklaşık % 50'sinde görülen preterm doğum yenidoğan mortalite/morbiditesi için önemli risk oluşturmaktadır. Çoğul gebelerde preterm doğum bağlı gelişecek RDS'nin önlenmesi ve YDYB ihtiyacının azaltılması için AKS kullanımı önemlidir. Preterm doğum ile komplike olan çoğul gebeliklerde RDS gelişimi sağ kalımı etkileyen en önemli faktördür. RDS önlenmesinde AKS kullanımı önemlidir.
doi:10.30569/adiyamansaglik.490432 fatcat:inrx3gtfh5g23oz5jy5pb7m6l4