ENDOTHELIUM-DEPENDENT DILATION IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES WITH MICROANGIOPATHY, ILL SINCE CHILDHOOD AND YOUNG ADULTS WITH OBESITY
ЕНДОТЕЛIЙЗАЛЕЖНА ДИЛАТАЦIЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДIАБЕТ 1 ТИПУ З МIКРОАНГIОПАТIЯМИ, ЩО ХВОРIЮТЬ З ДИТИНСТВА, ТА ОСIБ МОЛОДОГО ВIКУ З ОЖИРIННЯМ

L. A. Mogylnytska
2015 PROBLEMS OF ENDOCRINE PATHOLOGY  
Ендотелiальна дисфункцiя вiдiграє важливу роль у розвитку атеросклеротичного процесу. З порушення функцiй клiтин ендотелiю розпочинається процес формування атеросклеротичного ураження. Функцiональний стан ендотелiю характеризується, з одного боку, ендотелiйзалежною дилатацiєю, з iншого вмiстом ендотелiальних вазоактивних факторiв. Численнi дослiдження вказують на пiдвищення рiвня серцево-судинних захворювань при цукровому дiабетi (ЦД) 1 типу [1]. У порiвняннi з особами, що не страждають вiд ЦД,
more » ... страждають вiд ЦД, такi пацiєнти бiльш схильнi до стенозуючих уражень всiх трьох коронарних артерiй в дистальних сегментах, що утруднює реконструктивне оперативне лiкування [2] . Показано, що атеросклеротичнi змiни в судиннiй стiнцi з'являються задовго до появи їх клiнiчних ознак [3] . Численнi дослiдження вказують на те, що атеросклеротичний процес починається вже в пiдлiтковому вiцi. В дослiдженнi The Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth Research Group [2002] пiд час аутопсiї 2876 пiдлiткiв та осiб молодого вiку, померлих вiд зовнiшнiх причин в 1987-1994 рр., було виявлено ознаки атеросклеротичних змiн судинної стiнки. Причому, у 100 % обстежених першi змiни в iнтимi аорти та у 50 % iз них у правiй коронарнiй артерiї у виглядi жирових стрiчок були виявленi у вiковiй групi 15-19 рокiв [3] . За даними внутрiшньосудинного ультрасонографiчного дослiдження судинної стiнки 262 здорових осiб вiком до 20 рокiв атеросклеротичнi змiни було виявлено у 17 % iз них [4] . Атеросклероз не тiльки починається в дитячому вiцi, але його прогресування визначається тими ж факторами, що i у дорослих. Проспективнi дослiдження, що тривали бiльше 20 рокiв, показали зв'язок мiж традицiйними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань у здорових дiтей та атеросклеротичним ураженням каротидних судин в дорослому життi [5, 6] . Дослiдження Oslo [2003] вказує на високу частоту нiмого атеросклерозу коронарних судин у дорослих, що хворiють на ЦД 1 типу з дитячого вiку. Хоча середнiй вiк обстежених хворих на ЦД 1 типу був 43 * Дана робота виконана за власною iнiцiативою автора i за власнi кошти автора статтi. Автор гарантує повну вiдповiдальнiсть за все, що опублiковано в статтi. Автор гарантує вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв та власної фiнансової зацiкавленостi при виконаннi роботи. Рукопис надiйшов у редакцiю 08.12.2014.
doi:10.21856/j-pep.2015.1.06 fatcat:7izbxtxcdfd5lcenpdgnsjzvo4