A Research on the Indoor Rotating Arc Triangle Positioning Algorithm Based on RSSI (October 2020)

Wei Wang, Qingshan Zhu, Maozhen Li, Zhaoba Wang, Xiaoqian Zhao, Yanfang Yang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3038915 fatcat:tftpo3xvbbdoxhsvo2x5t35bom