MONITORING INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU "OPENNMS"

Jan Rojek, Wydział Informatyki, Zarządzania Wyższej, Szkoły Informatyki, Łodzi Promotor, Mariusz Zarzycki
2012 Zeszyty Naukowe WSInf   unpublished
Streszczenie-Głównym tematem artykułu jest stworzenie komplekso-wego systemu monitorującego infrastrukturę sieciową (ang. Network Monitoring System) z wykorzystaniem darmowych narzędzi, w tym pakietu OpenNMS. Opisane są: instalacja, konfiguracja i użytkowanie pakietu, jak również konfiguracja urządzeń sieciowych do współpracy z systemem monitoringu. Jako środowisko uruchomieniowe pakietu użyty został dar-mowy system operacyjny Linux. 1 Wstęp Jednym z aspektów administrowania infrastrukturą
more » ... infrastrukturą sieciową jest mo-nitorowanie działania poszczególnych urządzeń i usług. Wraz z wzro-stem znaczenia informatyki w kluczowych obszarach biznesu, rośnie potrzeba zapewnienia nieprzerwanego dostępu do zasobów sieciowych, takich jak systemy finansowe, bazy danych, systemy ERP etc. Niedopuszczalne stają się sytuacje, w których systemy te nie byłyby dostępne przez dłuższy czas. Wymusza to na administratorach sieci opracowywanie rozwiązań gwarantujących jak największą nieza-wodność, ograniczając przestoje do minimum. Niezbędne są tutaj na-rzędzia zbierające dane o działaniu infrastruktury sieciowej, bowiem oprócz dostarczania informacji o awariach, są w stanie pokazać wszel-kie anomalie w funkcjonowaniu sieci, począwszy od wzmożonego ruchu na łączach, kończąc na braku wolnego miejsca na dyskach twardych serwerów. Daje to możliwość szybkiego reagowania w przypadku wy-stąpienia awarii, oraz pozwala wykryć potencjalne problemy, nim prze-rodzą się w awarie uniemożliwiające pracę. W rozbudowanych środowiskach istnieje potrzeba monitorowania nie tylko dostępności poszczególnych urządzeń, ale również świadczonych przez nie usług, obciążenia aktywnych elementów sieci, takich jak routery, przełączniki, serwery czy wreszcie wykorzystania dostępnego
fatcat:6o52yysgsbap5bnorprqhp6gf4