Research of parabens and its potential toxicity risk in lakes of Guangzhou

LIU Zufa, GUAN Shuai, LIN Yingyan, DENG Zhe, DING Bo, ZHA Xini
2016 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2016.0212 fatcat:7cwikvsy6jfojaevolvwtm2qni