Analysis of influence of leed certification process to achieve

2017 Technical Transactions  
Analysis of influence of leed certification process to achieve the passive house standard Analiza wpływu procesu certyfikacji leed na uzyskanie standardu budynku pasywnego Abstract The article presents an analysis of influence of the LEED certification process to achieve the passive house standard of the building. The purpose of LEED certification is to reduce building energy consumption, water consumption and to reduce building impact on the environment. The passive building is characterized
more » ... low energy demand of 15 kWh/(m 2 *year). Passive buildings are the result of introducing new ideas in the design process of buildings. This article presents the results of the analysis based on example objects. The results show that the LEED certification significantly influences the achievement of the passive building standard. Streszczenie Artykuł przedstawia analizę wpływu procesu certyfikacji LEED na osiągnięcie przez budynek standardu budynku pasywnego. Celem certyfikacji LEED jest zmniejszenie energochłonności obiektu, zużycia wody oraz zmniejszenie jego wpływu na otoczenie. Budynek pasywny charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię wynoszącym 15 kWh/(m 2 *rok). Budynki pasywne są wynikiem wprowadzenia nowych idei w procesie projektowania budynków. Artykuł przedstawia wyniki analizy na podstawie przykładowych obiektów. Wyniki pokazują, że certyfikat LEED w znaczny sposób wpływa na uzyskanie standardu budynku pasywnego. Słowa kluczowe: certyfikat LEED, energochłonność budynku, budynek pasywny
doi:10.4467/2353737xct.17.154.7166 fatcat:nd3m7n7kyrfhpdie5ppm3a3kci