Indications, techniques and outcomes of laparoscopic splenectomy for splenic injury

M. A. Tlibekova, P. A. Yartsev, A. A. Guliaev, O. A. Chernysh, V. T. Samsonov, V. D. Levitsky, M. M. Rogal, Kh. K. Abdulamitov
2015 Endoskopicheskaya khirurgiya  
doi:10.17116/endoskop20152169-11 fatcat:2jkgjd76gvcglhbnfbeibsh6aq