Професійна компетентність майбутнього математика та її складові

Nataliya Samaruk, Olena Poplavska
2017 Педагогічний дискурс  
Відповідно до закону України про вищу освіту однією з вимог до освітньо-професійної програми є висвітлення переліку компетентностей випускника. Тому актуальною є потреба визначення змісту поняття «професійна компетентність» майбутнього математика, переліку компетенцій та результатів навчання, якими повинен володіти випускник. Отже, потребує спеціального дослідження проблема формування професійної компетентності студентів математичного фаху. В статті розглянуті основні принципи та дефініції
more » ... и та дефініції компетентнісного підходу. На основі аналізу наукової літератури уточнено структуру професійної компетентності майбутніх математиків та виокремлено її компоненти, що знаходяться у взаємозв'язку і взаємодоповнюють один одного: гносеологічний, діяльнісний, мотиваційний. Здійснено класифікацію компетентностей майбутнього математика. Представлено власний підхід до визначення складових професійної компетентності майбутніх математиків. Визначено складові його професійної компетентності: аналітично-дослідницьку, технологічну, прогностичну, технічну, організаційно-управлінську, соціально-особистісну, системну, інформаційну. Наведено перелік компетенцій та результатів навчання, якими має володіти випускник спеціальності «Математика». Ключові слова: підготовка майбутніх математиків, компетентність та компетенція, професійна компетентність майбутніх математиків, структура та компоненти професійної компетентності математиків.
doaj:6e28f1cfb9984c679d6f8dc6fdebb205 fatcat:krhmvs5ldbhmrow5ksf7dvda7y