The comparison of Polish doctors' and patients' perspective on the quality of clinical communi-cation (Porównanie oceny lekarzy i pacjentów na temat jakości komunikacji klinicznej)

K Sobczak, Krzysztof Sobczak
unpublished
Introduction. Appropriate communication is a fundamental tool for obtaining clinical information. We wanted to examine how experienced clinicians would actually behave in this field, taking into consideration the fact that besides treatment, they are also responsible for practical teaching and socialisation of medical students and young doctors. Material and methods. The group of respondents consisted of randomly-selected clinicians (n=100) and their patients (n=378). The study was conducted in
more » ... dy was conducted in the University Clinical Centre in Gdansk. In order to analyse the attitudes and opinions, originally-developed questionnaire forms were used. The tools have been constructed by an interdisciplinary team of specialists. The questionnaire forms for doctors and patients contained analogous closed-ended questions concerning the assessment of clinical interactions. In order to analyse the relations between discontinu-ous variables and statistical heterogeneity of groups, Pearson's chi-squared test was applied. The differences for p<0.05 were considered statistically significant. Results. A majority of interviewed doctors (87%) admitted that during the first contact with the patient they introduce themselves by giving their full name and explain their role. Such behaviour was confirmed by 85.8% of the patients. Exactly 45.5% of the doctors found it appropriate to greet by shaking hands. The doctors acknowledged that communication skills are the main factor responsible for appropriate communication whereas the patients indicated doctor's personality. Both groups admitted that clear and precise explanation of all medical doubts by a doctor constitutes a criterion of good communication. Conclusions. The manner of opening a communicational space is an activity which substantially affects the level of a patient's satisfaction with and the assessment of the doctor. We suggest that one should broaden medical information for clinical patients by providing them with addresses of reliable sources in which they will be able to find extended information on their disease. Key words-doctor-patient relationship, quality of health care. Streszczenie-Wstęp. Podstawowym narzędziem zdobywania informacji klinicznych jest właściwa komunikacja. Chcieliśmy zbadać jak rzeczywiście zachowają się w tym zakresie doświad-czeni lekarze kliniczni, którzy oprócz leczenia odpowiadają za praktyczną naukę i socjalizację studentów medycyny i młodych lekarzy. Materiały i metody. Grupę respondentów stanowili losowo wy-brani, lekarze kliniczni (n=100) i ich pacjenci (n=378). Badania przeprowadzono w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Do analizy postaw i opinii zastosowano autorsko przy-gotowane kwestionariusze ankiet. Narzędzia zostały skonstruo-wane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Ankiety dla lekarzy i pacjentów składały się z analogicznych pytań zamknię-tych dotyczących oceny interakcji klinicznych. Do analizy zależ-ności pomiędzy zmiennymi nieciągłymi oraz statystycznej niejed-norodności grup zastosowano test chi-kwadrat Pearsona. Za staty-stycznie istotne przyjęto różnice dla p<0.05. Wyniki. Większość zapytanych lekarzy (87%) przyznało, że przy pierwszym kontakcie z pacjentem przedstawia się z imienia i nazwiska i wyjaśnia swoją rolę. Takie zachowanie potwierdziło 85.8% pacjentów. Dokładnie 45.5% lekarzy uznało, że właści-wym zachowaniem jest witanie się poprzez podanie ręki. Lekarze uznali, że głównym czynnikiem odpowiadającymi za właściwą komunikacje są umiejętności komunikacyjne, z kolei pacjenci wskazali na osobowość lekarza. Obie grupy badanych przyznały, że jasne i precyzyjne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości me-dycznych przez lekarza stanowi kryterium dobrej komunikacji. Wnioski. Sposób otwierania przestrzeni komunikacyjnej jest ak-tywnością, która istotnie wpływa na poziom satysfakcji pacjenta i ocenę lekarza. Sugerujemy, aby pacjentom klinicznym rozszerzać informację medyczną o adresy dobrych źródeł w których będą mogli znaleźć pogłębioną informację o swojej chorobie.
fatcat:52krmudw2rf7rb3jw4c7geepwa