Actants of the thematic group of predicates to define irrational perception (basing on the Ukrainian, English and German languages)

Anastasiia KINASHCHUK
2021 Humanities science current issues  
У дослідженні розглянуто предикатно-актантні моделі, що представлені як один із способів презентувати семантичну структуру лексичних одиниць з позиції функціонального синтаксису. У розвідці досліджено тематичну групу предикатів на позначення ірраціонального сприйняття в українській, англійській та німецькій мовах. У статті описано центральні елементи ядерної семантичної структури. У розвідці уточнено поняття предиката й актанта з позиції функціонального синтаксису. У дослідженні проаналізовано
more » ... емантичні ролі учасників ірраціональної ситуації, серед яких виокремлено учасників Експерієнцер та Стимул. У статті схарактеризовано актанти Експерієнцер і Стимул відповідно до наведених прикладів в українській, англійській та німецькій мовах для досліджуваної тематичної групи предикатів у зіставному аспекті. Актанти Експерієнцер і Стимул проаналізовано відповідно до їхнього синтаксичного вираження, комунікативного рангу і таксономічного класу у семантичній структурі ірраціональної лексики української, англійської та німецької мов. Відзначено, що семантичні ролі учасників Експерієнцер і Стимул представлені у кожній з обраних мов. Визначено, що актанти Експерієнцер та Стимул відрізняються своїм синтаксичним вираженням (приналежністю до різних частин мов або поєднанням різних частин мов в одному словосполученні чи різними видами синтаксичного зв'язку у реченні), комунікативним рангом і таксономічним класом в українській, англійській та німецькій мовах. Встановлено та проаналізовано особливості реалізації предикатно-актантних відношень для тематичної групи предикатів на позначення ірраціонального сприйняття у межах ірраціональної ситуації в українській, англійській та німецькій мовах. Визначено перспективи подальших досліджень семантичних структур ірраціональної лексики на предмет вивчення специфікаторів названої тематичної групи ірраціональних предикатів в українській, англійській та німецькій мовах. Ключові слова: предикатно-актантне моделювання, функціональний синтаксис, семантична роль, синтаксична роль, синтаксичне вираження, комунікативний ранг, таксономічний клас.
doi:10.24919/2308-4863/41-1-25 fatcat:zmrdjkusozfitptxlo7lr3k2hi