REGULATORY ASPECT OF FORMATION OF CULTURAL COMPETENCE FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

N. Hrechanyk, Glukhiv National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Н. І. Гречаник кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка НОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Стаття присвячена аналізу законодавчих документів України у сфері освіти щодо культурологічного й компетентнісного складників підготовки майбутніх учителів початкової школи. У площині
more » ... ння культурологічної компетентності майбутніх фахівців звернено увагу на національно-патріотичний і культурний компоненти освітніх процесів, які наскрізно прописані у відповідних нормативно-регуляторних документах. У статті закцентована увага на тому, що зміст вищої освіти -це не тільки сукупність професійних компетентностей, а й система культурних, світоглядних, національно-громадських якостей, що повинні бути сформовані в навчально-виховному процесі з урахуванням сьогодення й перспектив розвитку суспільства. Компетентнісний підхід і культурологічний складник виокремлено зі змісту таких документів: Концепції розвитку педагогічної освіти, Концепції НУШ, Стандарту загальної початкової освіти, Професійного стандарту «Вчителя початкової школи», НРК України та інших законодавчих документів. Визначено низку факторів (проявів культурної кризи в системі освіти), які можуть бути усунені шляхом використання засобів культурологічного й компетентнісного підходів: зниження соціального статусу педагогічної професії; відсутність системи професійного добору майбутніх здобувачів педагогічного фаху; консервативно-шаблонні зміст, структура й методики навчання в системі вищої педагогічної освіти; відсутність галузевих стандартів із підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до спеціальності; недостатня узгодженість процесів реформування між ланками системи освіти; відсутність належного фінансування ЗВО згідно з вимогами Концепції НУШ; недосконалість чинних ліцензійних вимог до процесів започаткування й упровадження освітньої діяльності закладами вищої освіти в площині кадрового забезпечення та диспропорційності наукових і практичних показників професорсько-викладацької активності; відсутність досвіду співпраці між закладами педагогічної освіти й роботодавцями з метою коригування змісту освітніх програм і їх практичного складника підготовки майбутніх учителів початкової школи. Ключові слова: культурологічний підхід, компетентнісний підхід, культурологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи, професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.
doi:10.32840/1992-5786.2019.67-1.34 fatcat:vrbpvaqxurgj7gqbk7gedy2taa