بررسی دقت روش‌های ترکیبی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در اقلیم‌های خشک، نیمه‌خشک، نیمه مرطوب و مرطوب (مطالعه موردی ایران)

سعید ناصری, هوشنگ قمرنیا, رضوان خسروی, یزدان محمدی, فرهنگ سرگردی
2020 Mudīriyyat-i āb va ābyārī  
چکیده تخمین میزان دقیق تبخیر و تعرق در برنامه‌ریزی آبیاری و تعیین دور آبیاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. از طرفی روش‌های متفاوتی برای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی روش های ترکیبی به منظور معرفی روش برتر در تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع در اقلیم‌های خشک، نیمه‌خشک، نیمه مرطوب و مرطوب ایران است. در این تحقیق بر اساس آمار اخذ شده از ایستگاه‌های سینوپتیک کشور در بازه زمانی سال‌های 1374 لغایت 1393 و با استفاده از روش‌های ترکیبی، میزان تبخیر و
more » ... پتانسیل گیاه مرجع محاسبه و با روش پنمن مانتیس فائو 56 مقایسه شده است. نتایج نشانگر آن است که کلیه روش‌ها به غیر از روش بوزینگر وان باول، همبستگی خوبی با روش پنمن مانتیس فائو 56 دارند ) R^2>0.96 (. دقت روش بوزینگر وان باول در کلیه مناطق با مقادیرRMSE و MAE به ترتیب بزرگ‌تر از 9/0 و 55/0 میلی‌متر در روز می باشد. در مناطق خشک، مرطوب و نیمه مرطوب ایران روش‌های پنمن 1948 و پنمن کیمبرلی 1972 با مقادیرRMSE و MAE کمتر از 39/0 میلی‌متر در روز و در مناطق نیمه‌خشک ایران روش‌های پنمن کیمبرلی 1972 و پنمن 1948 با مقادیر RMSE و MAE کمتر از 35/0 میلی‌متر در روز به ترتیب بالاترین دقت را دارا می باشند.
doi:10.22059/jwim.2021.308145.813 doaj:745b7c19ea3949c09f0264040b03e2a0 fatcat:yj7myhwmqbhttllgclewxox274